Узп 285/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.2.1; разлози за одбацивање

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 285/2021
24.11.2022. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из ..., ул. ... бр. .., са боравиштем у селу ..., чији је пуномоћник Драган Величковић, адвокат из ..., ул. ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда - Одељења у Нишу II-4 У 10722/18 од 16.09.2021. године, уз учешће противне странке Академије струковних студија Јужна Србија, Одсека студија за васпитаче у Бујановцу, Лесковац, ул Партизанска бр. 7, чији је пуномоћник Ненад Крстић, адвокат из ..., ул. ... бр. .., у предмету разрешења директора школе и именовања вршиоца дужности, у нејавној седници већа одржаној дана 24.11.2022. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се ОДБИЈА.

ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца за накнаду трошкова.

ОДБИЈА СЕ захтев Академије струковних студија Јужна Србија, Одсека студија за васпитаче у Бујановцу, Лесковац за накнаду трошкова.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем, ставом првим диспозитива, одбачена је тужба подносиоца захтева поднета против одлуке Савета Високе школе за васпитаче струковних студија из Гњилана број ../18 од 12.05.2018. године, којом се, тачком један диспозитива, др ББ, разрешава дужности директора Високе школе за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу; тачком два диспозитива одређено је да др ББ мандат престаје 14.05.2018. године; тачком три диспозотива, др ББ именује се за вршиоца дужности директора; тачком четири диспозитива одређено је да му изборн мандат почиње од 15.05.2018. године и трајаће најкасније до 30.09.2018. године; тачком пет диспозитива, одређено је да се одлука доставља именованом и правној служби. Ставом другим диспозитива побијаног решења, обавезан је тужилац да туженом органу накнади трошкове управног спора у износу од 17.870,00 динара.

У захтеву за преиспитивање побијане пресуде поднетом из разлога прописаних одредбом члана 49. став 2. тачка 3) и члана 49. став 3. Закона о управним споровима подносилац захтева указује да је Управни суд погрешно оценио да нема активну легитимацију ни правни интерес за подношење тужбе ради поништаја одлуке Савета школе, чијем доношењу је претходило низ незаконитости приликом спровођења конкурса чији је био учесник. Савет Високе школе није био састављен у складу са одредбама Закона о високом образовању, односно није имао потребан број чланова нити прописан проценат односа између чланова. Тако образован Савет, супротно одредби члана 34. Статута школе, гласао је да тужилац не буде изабран за директора, већ једногласно изгласава др ББ. Сматра да му је оваквом одлуком повређено право да на законит начин буде изабран за директора. Истиче да Управни суд није поништио оспорену одлуку иако она не садржи образложење што је чини ништавом. Предложио је да суд захтев уважи и укине, односно преиначи побијано решење. Трошкове је тражио.

Противна странка Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек студија за васпитаче у Бујановцу, Лесковац је у одговору на захтев предложила да суд захтев као неоснован одбије и обавеже подносилац на наканду трошкова састава ревизије и судске таксе за одговор на ревизију.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у границама захтева, а у смислу члана 54. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09), Врховни касациони суд је нашао да је захтев неоснован.

Према разлозима образложења побијаног оспореном Одлуком Савета Високе школе за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу од 12.05.2018. године, за вршиоца дужности директора именован је, без јавног конкурса, др ББ, коме изборни мандат почиње од 15.05.2018. године (у образложењу побијаног решења погрешно наведено од 15.08.2018. године) и трајаће најкасније до 30.09.2018. године. Како се оспореном Одлуком не дира у право тужиоца или на његов на закону заснован интерес, то нису испуњени процесни услови у смислу одредбе члана 11. став 1. Закона о управним споровима за подношење тужбе, због чега је суд нашао да тужба тужиоца није дозвољена па је, на основу одредбе члана 26. тачка 4) истог закона одбачена .

Одредбом члана 11. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09) прописано је да тужилац у управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес.

Одредбом члана 26. став 1. тачка 4) истог закона, прописано је да ће судија појединац решењем одбацити тужбу, ако утврди да се управним актом, који се тужбом оспорава, не дира очигледно у право тужиоца или у његов на закону заснован интерес. Према ставу 2. истог члана, ако судија појединац пропусти да одбаци тужбу из разлога из става 1. овог члана, то ће учинити веће суда.

Оцењујући законитост побијаног решења, по оцени Врховног касационог суда, правилно је Управни суд, дајући довољне и правно ваљане разлоге, оценио да тужилац, овде подносилац захтева, није активно легитимисан за подношење тужбе.

Врховни касациони суд је ценио наводе захтева којима се указује да је доношењу одлуке предходило низ незаконитости приликом спровођења конкурса чији је био учесник, а које се огледају у непрописном саставу Савета Високе школе приликом доношења оспорене одлуке, те погрешне примене члана 34. Статута, па је нашао да су без утицаја. Ово стога што подносилац захтева у конкретном случају није био активно легитимисан да тужбом оспорава Одлуку Савета од 12.05.2018. године којом се др ББ разрешава дужности директора и именује за вршиоца дужности директора школе, будући да том одлуком није решавано о било каквом праву или обавези тужиоца, нити је тим актом повређен његов на закону заснован интерес, јер се доношењем тог акта не мења субјективна правна ситуација подносиоца захтева која је постојала пре његовог доношења. У конкретном случају тужилац оспорава акт туженог који није донет у поступку именовања директора на јавном конкурсу у коме је био кандидат, већ одлуку којом је, сагласно одредби члана 34. став 5. Статута Високе школе за васпитаче струковних студија из Гњилана, са привременим седиштем у Бујановцу (број 198/08) - пречишћен текст, закључно са изменама (број 138/13 и 99/15), др ББ именован за вршиоца дужности директора школе.

Врховни касациони суд је ценио и остале наводе захтева, али код правилне оцене Управног суда да подносилац захтева, сагласно одредби члана 11. став 1. Закона о управним споровима, није активно легитимисан да тужбом побија Одлуку од 12.05.2018. године, нашао је да су исти без утицаја.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 55. став 1. Закона о управним споровима одлучио као у ставу првом диспозитива пресуде.

С обзиром на то да је захтев за преиспитивање судске одлуке одбијен, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 74. Закона о управним споровима сходном применом одредбе члана 165. став 1. у вези члана 153. Закона о парничном поступку одлучио као у другом ставу диспозитива пресуде. Применом истих одредаба одлучено је као у ставу трећем диспозитива пресуде, јер одговор на захтев противне странке не садржи ништа ново у односу на податке у списима и садржину захтева, због чега није био од значаја за одлучивање.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић