Узп 307/2021 4.1.2.7; ванредна правна средства

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 307/2021
29.11.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда III 4У 14920/16 од 23.03.2018. године, који је поднео АА из ..., у нејавној седници већа одржаној дана 29.11.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

АА из ... је 22.10.2018. године поднео Управном суду захтев за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда III 4У 14920/16 од 23.03.2018. године. Управни суд је тај захтев сматрао тужбом за понављање поступка оконачног пресудом Управног суда III 4У 14920/16 од 23.03.2018. године, па је решењем III-7Уп 71/18 од 30.09.2021. године наложио тужиоцу да у року од 15 дана по пријему решења уреди поднету тужбу за понављање поступка (погрешно означену као „захтев за понављање“) у смислу члана 59. Закона о управним споровима, а у вези са чланом 56. истог Закона тако што ће тачно означити због чега тражи понављање поступка тј. навести законски основ за понављање поступка и доставити доказе за то. Истим решењем Управни суд је упозорио тужиоца да ће у случају непоступања по решењу Управног суда у остављеном року тужба бити одбачена. Поступајући по налогу Управног суда АА се поднеском од 15.11.2021. године изјаснио да као примаоца захтева означава Врховни касациони суд, те је предложио да се захтев достави Врховном касационом суду са комплетним списима предмета Управног суда У 14920/16, на одлучивање. Након тога је Управни суд, уз пропратни акт Уп 71/18 од 24.11.2021. године, Врховном касационом суду доставио предметни захтев за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда III 4У 14920/16 од 23.03.2018. године, подносиоца АА из ... .

Према одредбама члана 49. до 65. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ број 11/09), ванредна правна средства против одлука Управног суда су захтев за преиспитивање судске одлуке и тужба за понављање поступка. Врховни касациони суд одлучује у поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда, а о тужби за понављање поступка решава суд који је донео одлуку на коју се односе разлози за понављање.

Имајући у виду да ниједном одредбом Закона о управним споровима није прописан захтев за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда, као правно средство о коме одлучује Врховни касациони суд, Врховни касациони суд је, на основу наведених прописа и члана 30. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08 ... 88/18-УС), одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 29.11.2021. године, Узп 307/2021

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Председник већа – судија,

Драгица Вранић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Катарина Манојловић Андрић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић