Узп 333/11 - захтев за преиспитивање судске одлуке

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 333/11
05.10.2011. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Ј.М. из Н.Б, ..., поднетом преко пуномоћника В.Ј, адвоката из Б, ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда I-1 У 10357/10 (2009) од 12.05.2011. године, у предмету одређивања оцене државном службенику, у нејавној седници већа одржаној дана 05.10.2011. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

            Захтев СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

 

 

            Поднетим захтевом подносилац предлаже преиспитивање судске одлуке - решења Управног суда I-1 У 10357/10 (2009) од 12.05.2011. године, којим је одбачена тужба Ј.М. поднета против решења Жалбене комисије Владе Републике Србије број 119-01-76/2009-01 од 21.05.2009. године, којим је одбијена њена жалба изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа Београд број 119-1578/2009-05 од 28.02.2009. године, којим јој је за период оцењивања 01.01.2008. – 31.12.2008. године одређена оцена ''добар'' (2,88). У захтеву предлаже да суд укине или преиначи побијано решење и обавеже туженог да тужиљи надокнади трошкове поступка.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“, број 111/09) је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Захтевом за преиспитивање судске одлуке предлаже се преиспитивање решења Управног суда I-1 У 10357/10 (2009) од 12.05.2011. године, којим је одбачена тужба подносиоца захтева, јер тужбом оспорени акт – решење о оцењивању државног службеника није управни акт у смислу члана 6. Закона о управним споровима (''Сл. лист СРЈ'' 46/96).

Према наведеној одредби члана 49. Закона о управним споровима, захтевом за преиспитивање судске одлуке, као ванредним правним средством, остварује се судска контрола правноснажних одлука Управног суда донетих у управном спору, а управни спор према наведеном члану 6. став 1. ЗУС-а (''Сл. лист СРЈ'' 46/96), који је био у примени у време подношења тужбе, може се водити само против управног акта. Како је Управни суд нашао да акт који се тужбом оспорава нема карактер управног акта, његова законитост се не може испитивати у управном спору, па нису испуњени услови за подношење захтева за преиспитивање судске одлуке.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд ће одбацити решењем.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву овог решења.

Имајући у виду донету одлуку, суд није разматрао захтев подносиоца за накнаду трошкова поступка.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

 

 

Записничар,                                                               Председник већа - судија,

Гордана Богдановић,с.р.                                          Снежана Живковић,с.р.