Узп 475/2017 додела општинских средстава за јавно информисање

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 475/2017
14.02.2018. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Општине Шид - Општинског већа Општине Шид, председника Општине, поднетом преко Општинског правобраниоца Општине Шид из Шида, Карађорђева 2, за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда II-4 У 7244/15 од 12.10.2017. године, уз учешће ... ''АА'' ДОО из ..., ..., и са ... ''ББ'' из ..., које заступа пуномоћник Љиљана Мишовић, адвокат из ..., ..., као противном странком, у предмету јавног информисања, у нејавној седници већа, одржаној дана 14.02.2018. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се УВАЖАВА, УКИДА СЕ пресуда Управног суда II-4 У 7244/15 од 12.10.2017. године и предмет враћа Управном суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом уважена је тужба тужиоца, ... ''ББ'' из ..., поништено је решење председника Општине Шид број 651-3-4/III-15 од 09.04.2015. године и предмет је враћен надлежном органу на поновно одлучивање. Тужбом оспореним решењем ... ''АА'' ДОО из ... додељена су средства из буџета Општине Шид за 2015. годину за реализацију пројекта из области јавног информисања под називом ''информиши се, имаш право да знаш'', у износу од 2.100.000,00 динара.

У захтеву за преиспитивање побијане пресуде, поднетом због повреде закона, другог прописа или општег акта, подносилац истиче да је све време истицао да тужилац није активно легитимисан за подношење тужбе суду у овој правној ствари, јер је он своје право искористио у поступцима које је Управни суд водио под пословним бројем II-3 У 7241/15 и II-3 У 9455/16. Указује на то, да је по осталим тужбама тужиоца у истој правној ствари, у предметима у којима се додељују средства другим правним лицима, Управни суд одбацио тужбе тужиоца, па је, доносећи уважавајућу пресуду у конкретном случају, повредио право подносиоца захтева на правну сигурност, као једног од основних елемената права на правично суђење из одредбе члана 42. став 1. Устава Републике Србије. Предлаже да Врховни касациони суд побијану пресуду укине или преиначи.

... ''АА'' ДОО из ..., у одговору на захтев, предлаже да суд захтев уважи, а побијану пресуду укине или преиначи.

Противна странка, ... ''ББ'' из .... није дала одговор на захтев, који је њеном пуномоћнику уручен дана 15.11.2017. године.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у границама захтева, а у смислу члана 54. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је основан.

Према разлозима образложења побијане пресуде, оспореним решењем је повређен закон на штету тужиоца, ... ''ББ'' из ..., јер образложење оспореног решења не садржи разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично стање, упућују на решење какво је дато у диспозитиву. Управни суд сматра да је тужени орган само констатовао да је стручна комисија, имајући у виду значај пројекта и обим и квалитет пређашње сарадње, као регионалног медија, предложила одобрење суфинансирања пројекта заинтересованог лица, при чему није дао разлоге због којих пријаве осталих учесника не прихвата, односно, зашто те пријаве не одговарају циљевима дефинисаним у Јавном позиву, чиме је учинио повреду правила поступка из одредбе члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку.

Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд налази да је Управни суд побијаном пресудом повредио правила поступка на штету подносиоца захтева.

Тужбом оспореним решењем, коначним у управном поступку ... ''АА'' ДОО из ... додељена су средства из буџета Општине Шид за 2015. годину за реализацију пројекта из области јавног информисања под називом ''Информиши се, имаш право да знаш'', у износу од 2.100.000,00 динара. У образложењу оспореног решења дати су разлози за доделу средстава .... ''АА'' ДОО из ... за 2015. годину.

Како је тужбом оспореним решењем у управном спору одлучено о давању средстава ... ''АА'' ДОО из ... и за такву одлуку су дати разлози у смислу одредбе члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 30/10), то, по налажењу Врховног касационог суда, не стоји став Управног суда из побијане пресуде да је решење донето уз битну повреду одредбе члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку. Како оспореним решењем није одлучено о пријави тужиоца, ... ''ББ'' из ..., већ о пријави ... ''АА'' ДОО из ..., тужени орган није био дужан да даје разлоге због којих пријаве осталих учесника, па ни тужиоца, не прихвата, посебно имајући у виду да је о пријави тужиоца одлучено другим решењем.

Како је, из изнетих разлога, побијана пресуда донета уз битне повреде правила поступка, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 55. став 2. и став 3. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву пресуде и предмет вратио

Управном суду, који је дужан да расправи питања на која му је указано пресудом овог суда.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 14.02.2018. године, Узп 475/2017

Записничар                                                                                                               Председник већа – судија

Весна Мраковић,с.р.                                                                                              Мирјана Ивић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић