Узп 72/2023 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узп 72/2023
02.06.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Јелене Ивановић и Иване Ранђеловић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Фонда за хуманитарно право из Београда, Дечанска број 12, кога заступа као пуномоћник Михаило Павловић, адвокат из ..., улица ..., за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда 5 У 11785/20 од 24.03.2023. године, у предмету информација од јавног значаја, у нејавној седници већа одржаној дана 02.06.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је предложио преиспитивање пресуде Управног суда 5 У 11785/20 од 24.03.2023. године, којом је, ставом првим диспозитива, одбијена његова тужба у делу којим је тражио поништај става првог диспозитива решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 071-01-1129/2020- 03 од 08.07.2020. године, а ставом другим диспозитива побијане пресуде, уважена тужба тужиоца у делу којим је тражио поништај става другог диспозитива решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 071- 01-1129/2020-03 од 08.07.2020. године и у том делу предмет враћен туженом органу на поновно одлучивање, док је ставом трећим диспозитива побијане пресуде, обавезан тужени да тужиоцу накнади трошкове управног спора у износу од 8.250,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана истека рока за добровољно извршење па до исплате.

Оспореним решењем туженог број 071-01-1129/2020-03 од 08.07.2020. године, ставом првим диспозитива, одбијена је жалба тужиоца поднета против одлуке Тужилаштва за ратне злочине у Београду садржане у акту ПИ број 15/19-2 од 27.04.2020. године, ставом другим диспозитива одбијен је, као неоснован, захтев тужиоца за накнаду трошкова поступка по жалби. Ожалбеним актом од 27.04.2020. године Тужилаштво за ратне злочине је тужиоцу доставило „редиговану оптужницу“ против окривљеног АА из предмета који се води под бројем КТО 1/18.

Упоступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Из побијане пресуде и навода захтева произлази да је пре доношења побијане пресуде вођен управни поступак у коме је подносилац овог захтева изјавио жалбу против решења првостепеног органа, о којој је одлучено оспореним решењем, чија законитост је оцењена побијаном пресудом Управног суда, због чега нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима за подношење овог ванредног правног средства, јер захтев за преиспитивање није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Са изнетих разлога, налазећи да је поднети захтев недозвољен Врховни суд је на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гордана Џакула,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић