Узп 95/2023 4.1.2.7.1

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узп 95/2023
11.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства одбране Републике Србије, Војнобезбедносне агенције, Београд, за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда 11 У 29317/22 од 27.03.2023. године, у предмету информација од јавног значаја, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је предложио преиспитивање пресуде Управног суда 11 У 29317/22 од 27.03.2023. године, којом је одбијена тужба Републичког јавног тужилаштва поднета против решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број ...-...-.../...-... од 25.05.2022. године.

Оспореним решењем од 25.05.2022. године, ставом првим диспозитива, поништена је одлука Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције у Београду, садржана у акту број .../...-... од 05.03.2021. године; ставом другим диспозитва, наложено је Министарству одбране, Војнобезбедносној агенцији у Београду, да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема овог решења Институту за европске послове из Београда, 27. Марта бр. 25а, достави тражене информације о мерама којима се одступа од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења које је та Агенција применила у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2020. године, односно копије докумената у којима су исте садржане, из којих се може сазнати: број физичких и правних лица према којима су предузете наведене мере, број предлога које је директор Војнобезбедносне агенције поднео Врховном касационом суду у Београду за примену наведених мера према физичким лицима, број предлога које је директор Војнобезбедносне агенције поднео Врховном касационом суду у Београду за примену наведених мера према правним лицима, с тим што ће пре достављања заштитити и учинити недоступним податке о личности лица према којима је чување тајности њиховог идентитета утврђено чланом 43. Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, као и податке о личности других лица, осим службених као што су: имена и презимена, осим службених, адресни подаци, лични матични број грађана и слично, као и сваки други податак на основу кога би идентитет физичких лица био одређен или одредив, уколико су садржани у тим документима; ставом трећим диспозтива, одређено је да ће о извршењу решења Министарства одбране, Војнобезбедносна агенција у Београду обавестити Повереника у року од 7 дана од пријема овог решења.

Актом Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције у Београду од 05.03.2021. године, Институт за европске послове, као тражилац информација обавештен је да Војнобезбедносна агенција не располаже документом у коме се, за период од 01.01.2019. године до 31.12.2020. године налазе информације: о броју физичких лица према којима је Војнобезбедносна агенција предузела мере којима се одступа од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења; броју правних лица према којима је Војнобезбедносна агенција предузела мере којима се одступа од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења; броју предлога које је директор Војнобезбедносне агенције поднео Врховном касационом суду у Београду за примену мера одступања од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења према физичким лицима; броју предлога које је директор Војнобезбедносне агенције поднео Врховном касационом суду у Београду за примену мера одступања од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења према правним лицима.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Из побијане пресуде и навода захтева произлази да је пре доношења побијане пресуде вођен управни поступак у коме је Институт за европске послове из Београда изјавио жалбу против акта Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције у Београду од 05.03.2021. године, о којој је одлучено оспореним решењем, чија законитост је оцењена побијаном пресудом Управног суда, због чега нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима за подношење овог ванредног правног средства, јер захтев за преиспитивање није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба.

Поред тога, како из списа предмета Управног суда 11 У 2931/22 произлази да Министарство одбране Републике Србије, Војнобезбедносна агенција није учествовала у управном спору као странка, није имала право да поднесе ни захтев за преиспитивање правноснажне судске одлуке којом је тај спор окончан па је захтев поднет од неовлашћеног лица.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Са изнетих разлога, налазећи да је поднети захтев недозвољен и изјављен од стране неовлашћеног лица, Врховни суд је на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Јелена Ивановић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић