Упр 358/10 - прекршаји, дозвољеност захтева

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Упр 358/10
29.04.2010. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за ванредно преиспитивање правноснажног решења о прекршају Већа за прекршаје у Лесковцу ВП број 1990/2009-2 од 26.08.2009. године, који су поднели кажњени правно лице А.ш. П. из Л. и одговорно лице у правном лицу С.Г. из Р., у предмету прекршаја из члана 178. став 1. и 2. тачка 2. у вези члана 122. став 2. и члана 223. став 1. и 2. тачка 13. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, у нејавној седници већа одржаној дана 29.04.2010.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

            Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

            Решењем Већа за прекршаје у Лесковцу ВП број 1990/2009-2 од 26.08.2009. године, одбијена је, као неоснована, жалба кажњених правног лица А.ш. П. из Л. и одговорног лица у правном лицу С.Г. из Р. и потврђено је решење Општинског органа за прекршаје у Лесковцу Уп.бр.890/2008 од 22.06.2009. године, којим су оглашени одговорним за прекршаје из члана  178. став 1. и 2. тачка 2. у вези члана 122. став 2. и из члана 223. став 1. и 2. тачка 13. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима извршене на начин и у време како је описано у изреци првостепеног решења и изречена им је јединствена новчана казна и то окривљеном правном лицу у износу од 110.000,00 динара, а одговорном лицу у правном лицу у укупном износу од 10.000,00 динара, те су обавезани на плаћање трошкова прекршајног поступка у износу од по 1.000,00 динара.

            У захтеву за ванредно преиспитивање побијаног решења кажњени побијају правноснажно решење о прекршају из свих законом предвиђених разлога и предлажу да суд уважи захтев и укине побијано решење.

            У поступку претходног испитивања захтева за ванредно преиспитивање правноснажног решења о прекршају, Врховни касациони суд је нашао:

            Захтев је недозвољен.

            Одредбом члана 272. Закона о прекршајима („Службени гласник СРС“ број 44/89 и „Службени гласник РС“ бр. 21/90 ... 55/04), прописано је да се захтев за ванредно преиспитивање другостепеног решења може поднети када је изречена казна затвора, заштитна мера забране вршења одређених делатности, заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности, заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове, заштитна мера забране управљања возилом на моторни погон лицу које је по занимању возач, новчана казна преко 100.000 динара физичком лицу или одговорном лицу у правном лицу и предузетнику односно 300.000 динара правном лицу за царинске, спољно-трговинске, девизне и пореске прекршаје и заштитна мера одузимања предмета за царинске, спољно-трговинске и девизне прекршаје.

            У конкретном случају подносиоци захтева су прекршајно кажњени новчаним казнама због прекршаја из члана 178. став 1. и 2. тачка 2. у вези члана 122. став 2. и члана 223. став 1. и 2. тачка 13. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, дакле за прекршај за који по врсти и висини према цитираној одредби члана 272. Закона о прекршајима  захтев за ванредно преиспитивање другостепеног решења о прекршају није дозвољен.

            Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је поступајући сагласно члану 90. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' број 116/08), а на основу члана 277. став 1. Закона о прекршајима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                                         Председник већа-судија,

Радојка Маринковић, с.р.                                                   Снежана Живковић, с.р.