Ус 16/2021 3.20; сукоби надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 16/2021
27.12.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Јасмине Стаменковић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Привредног суда у Пожаревцу, у спору по тужби тужиоца Привредног друштва за промет и услуге „ИНОН-ИНВЕСТ“ д.о.о. Пожаревац, поднетој против туженог Града Пожаревца, ради утврђења, у нејавној седници већа одржаној дана 27.12.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно и месно је НАДЛЕЖАН Привредни суд у Пожаревцу.

О б р а з л о ж е њ е

Управни суд је Врховном касационом суду поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Привредним судом у Пожаревцу, који се решењем П 366/20 од 30.12.2020. године, огласио стварно ненадлежним за поступање и одлучио да се по правноснажности решења списи предмета доставе Управном суду ради даљег поступања, по тужби тужиоца Привредног друштва за промет и услуге „ИНОН- ИНВЕСТ“ д.о.о. Пожаревац поднетој против туженог Града Пожаревца, ради утврђења да не производе правно дејство изјаве о отказу уговора садржане у одлукама Градског већа града Пожаревца број .. од 27.08.2020. године и број ../20 од 29.09.2020. године, као и да ове одлуке не производе правно дејство.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/08, 104/09,101/10,31/11,78/11 (други закон),101/11,101/13,40/15 (други закон), 106/15,13/16,108/16,113/17,65/18- УС,87/18,88/18-УС), Врховни касациони суд налази да је за поступање по тужби у овој правној ствари надлежан Привредни суд у Пожаревцу.

Одредбама Закона о уређењу судова прописано је: да привредни суд у првом степену суди у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, као и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства (члан 25. став 1. тачка 1); да Управни суд суди у управним споровима (члан 29. став 1).

Одредбама члана 3. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09) прописано је: да у управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита (став 1); да у управном спору суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став 2); да суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено (став 3). Одредбом члана 4. истог закона прописано је да управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари. Одредбом члана 5. Закона о управним споровима прописано је да управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.

Одлуком о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/2018, 4/2019), према одредби члана 1, уређује се надлежност, услови и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда ради давања у закуп пословних просторија на којима су, на дан ступања на снагу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) Град Пожаревац, односно његови органи и организације, били уписани као орган управљања или носилац права коришћења, односно на којима је на основу закона, уписом у јавне књиге, Град Пожаревац стекао право јавне својине. Одредбом члана 2. став 1. исте одлуке, утврђено је да предмет давања у закуп, ради остваривања прихода у корист буџета града Пожаревца јесу пословне просторије из члана 1. ове одлуке, које непосредно не служе извршавању послова из надлежности Града Пожаревца, односно његових органа и организација.

Из списа произлази и то из одлуке Градског већа града Пожаревца број .. од 27. августа 2020. године, да се ставом 1. диспозитива, не прихвата захтев Привредног друштва за промет и услуге „ИНОН-ИНВЕСТ“ д.о.о. са седиштем у Пожаревцу за продужење закуподавног односа закључењем новог уговора о закупу (на одређено време) пословне просторије у Пожаревцу, улица Боже Димитријевића број 1, површине 81м², да се ставом 2. диспозитива, отказује овом привредном друштву уговор о закупу пословне просторије у Пожаревцу, улица Боже Димитријевића број 1, површине 81м² и ставом 3. диспозитива обавезује се Привредно друштво за промет и услуге „ИНОН- ИНВЕСТ“ д.о.о. са седиштем у Пожаревцу, да у року од осам дана од дана достављања отправка ове коначне одлуке, Граду Пожаревцу врати у непосредну државину, испражњену од лица и ствари, пословну просторију у Пожаревцу, улица Боже Димитријевића број 1, површине 81м². Одлука је донета, како је то означено у уводу, на основу члана 82. став 1. тачка 14. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19) и чланом 10. став 2. и чланом 15. став 2. Одлуке о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/18 и 4/19). Према образложењу одлука је донета сагласно овлашћењу из члана 15. став 2. Одлуке о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија, по захтеву Привредног друштва за промет и услуге „ИНОН-ИНВЕСТ“ д.о.о. са седиштем у Пожаревцу, тужиоца у овом спору, за продужење уговора о закупу (број ..) пословне просторије у Пожаревцу, улица Боже Димитријевића број 1, површине 81м², закљученог на одређено време од три године, у процедури давања у закуп ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда. Одлука је донета на образложен предлог Комисије за грађевинско земљиште Скупштине града Пожаревца која је утврдила да нису испуњени услови за продужење закупа непокретности због чињенице да су Град Пожаревац и Привредно друштво за промет и услуге „ИНОН- ИНВЕСТ“ д.о.о. са седиштем у Пожаревцу у судском спору у погледу вршења стварних и облигационих права на предметној пословној просторији у јавној својини.

Из одлуке Градског већа града Пожаревца број ../2020-2 од 16. октобра 2020. године, коју је тужилац доставио као одлуку на коју се односи тужбени захтев, произлази да је, како је то у уводу означено, донета на образложени предлог Одељења за имовинско-правне послове Градске управе града Пожаревца број ../20 од 29.09.2020. године и да се овом одлуком не прихвата поновљени захтев тужиоца за продужење закуподавног односа закључењем новог уговора о закупу (на одређено време) двеју пословних просторија ближе означених у диспозитиву ове одлуке.

Имајући у виду све наведено Врховни касациони суд налази да одлуке Градског већа града Пожаревца на које се односи тужбени захтев су по свом правном карактеру акти Градског већа града Пожаревца које су донете у вези уговора о закупу пословних просторија закљученог између Града Пожаревца као закуподавца и тужиоца као закупца, који уговор је закључен у поступку прописаном Одлуком о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија, те да се ове одлуке односе на уговорни однос између парничних странака. Стога наведеним одлукама Градско веће града Пожаревца не решава о одређеном праву или обавези странке у управној ствари у вршењу јавних овлашћења, из ког разлога ове одлуке нису управни акти из члана 3. став 1. и чл. 4. и 5. Закона о управним споровима, као ни акти из члана 3. ст. 2. и 3. истог закона о чијој законитости се одлучује у управном спору.

Следом наведеног и полазећи од тужбеног захтева у овој правној ствари, као и да је тужбу поднео тужилац Привредно друштво за промет и услуге „ИНОН-ИНВЕСТ“ д.о.о. са седиштем у Пожаревцу против туженог Града Пожаревца, Врховни касациони суд налази да се ради о парници у привредном спору за чије решавање је, у складу са чл. 1. и 480. став 1. Закона о парничном поступку и члана 25. став 1. тачка 1) Закона о уређењу судова, надлежан привредни суд и то Привредни суд у Пожаревцу, на основу одредбе члана 5. тачка 11) Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ број 101/13).

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Председник већа – судија,

Љиљана Петровић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Гордана Џакула,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић