Ус 18/2021 3.20

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 18/2021
27.10.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Првог основног суда у Београду, у спору по тужби тужиоца АА из ..., поднетој против туженог Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду, ради поништаја одлуке туженог бр. ... од ...2020. године, у спору поводом заснивања радног односа, у нејавној седници већа одржаној дана 27.10.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно и месно је НАДЛЕЖАН Први основни суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду је Врховном касационом суду поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Управним судом, који се решењем У 2865/2021 од 09.04.2021. године, огласио стварно ненадлежним за одлучивање по тужби тужиоца АА из ... против туженог Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду, ради поништаја одлуке туженог бр. ... од ...2020. године, којом одлуком се, ставом 1. диспозитива, усваја жалба ББ из ... и поништава решење декана Филолошког факултета Универзитета у Београду бр. ... од ...2020. године и ставом 2. диспозитива предмет враћа првостепеном органу, декану Филолошког факултета, на поновни поступак.

Решењем декана Филолошког факултета Универзитета у Београду бр. ... од ...2020. године, на основу спроведеног јавног конкурса објављеног у листу „Послови“ бр. ... од ...2020. године, на радно место ... Филолошког факултета Универзитета у Београду на неодређено време изабран је кандидат АА.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18, 88/18), Врховни касациони суд је нашао да је за поступање у овој правној ствари стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.

Одредбом члана 22. став 3. Закона о уређењу судова прописано је да основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Одредбом члана 29. став 1. Закона о уређењу судова прописано је да Управни суд суди у управним споровима.

Одредбама члана 3. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09) прописано је: да у управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита (став 1); да у управном спору суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став 2); да суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено (став 3). Одредбом члана 4. истог закона прописано је да управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари. Одредбом члана 5. Закона о управним споровима прописано је да управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.

Одредбом члана 1. Закона о парничном поступку прописано је да се овим законом уређују правила поступка за пружање судске правне заштите по којима се поступа и одлучује у парницама за решавање спорова насталих поводом повреде права личности и спорова из породичних, радних, привредних, имовинскоправних и других грађанскоправних односа, осим спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка.

Одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017... 6/20) којим законом се, према одредби члана 1. став 1, уређује систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, основе финансирања високог образовања, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности, прописано је: да делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: 1) универзитет; 2) факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета; 3) академија струковних студија; 4) висока школа; 5) висока школа струковних студија (члан 43. став 1); да наставно особље високошколске установе чине лица која остварују образовну, научну, уметничку, истраживачку и иновациону делатност (члан 72. став 1); да наставно особље, у смислу овог закона, јесу: наставници, истраживачи и сарадници (члан 72. став 2); да ненаставно особље високошколске установе чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове (члан 72. став 3).

Законом о високом образовању није предвиђено да суд у управном спору одлучује о законитости одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос у поступку попуњавања радних места ненаставног особља високошколске установе по расписаном јавном конкурсу.

Из цитираних одредаба Закона о високом образовању и Закона о управним споровима, произилази да се одлуком о избору кандидата за пријем у радни однос у поступку попуњавања радног места ненаставног особља високошколске установе по расписаном јавном конкурсу, решава поводом заснивања радног односа у високошколској установи, а не у управној ствари у вршењу јавних овлашћења.

Следом наведеног одлука о избору кандидата за пријем у радни однос у високошколску установу у поступку попуњавања радног места ненаставног особља високошколске установе по расписаном јавном конкурсу, као и одлука по жалби против одлуке о избору кандидата, није управни акт донет у управној ствари, у смислу члана 3. став 1. и чл. 4. и 5. Закона о управним споровима, као ни појединачни акт из одредаба члана 3. ст. 2. и 3. истог закона, о чијој законитости се одлучује у управном спору.

Имајући у виду све наведено, Врховни касациони суд налази да се судска заштита против одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос у поступку попуњавања радног места ненаставног особља високошколске установе по расписаном јавном конкурсу, у складу са цитираним одредбама члана 1. Закона о парничном поступку и члана 22. став 3. Закона о уређењу судова, остварује тужбом у парничном поступку, у спору поводом заснивања радног односа, пред основним судом.

С обзиром да је предмет тужбеног захтева у овој правној ствари поништај одлуке Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду којом је одлучено о жалби изјављеној против решења декана Филолошког факултета Универзитета у Београду о избору кандидата по расписаном јавном конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време једног извршиоца на радно место ... овог факултета, Врховни касациони суд налази да се у конкретном случају ради о спору поводом заснивања радног односа ненаставног особља високошколске установе. Стога је за поступање по тужби надлежан основни суд и то Први основни суд у Београду, на основу одредбе члана 22. став 3. Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 4) Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' број 101/13).

Са изнетих разлога Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 27.10.2021. године, Ус 18/2021

Записничар,                                                                                           Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                           Гордана Џакула,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић