Ус 2/10 - сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 2/10
30.03.2010. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Мирјане Ивић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег прекршајног суда у Београду, Одељење у Крагујевцу и Прекршајног суда у Горњем Милановцу, у правној ствари Предузећа Ф. а.д. и Р.Д. из Г.М., чији је бранилац адвокат Р.Ч. из Г.М., у предмету прекршаја из члана 166. став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана, у нејавној седници већа одржаној дана 30.03.2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

 

За поступање у овој правној ствари надлежан је Прекршајни суд у Горњем Милановцу.

О б р а з л о ж е њ е

 

Виши прекршајни суд у Београду, Одељење у Крагујевцу, је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са прекршајним судом у Горњем Милановцу, јер се прекршајни суд у Горњем Милановцу решењем ... од 01.03.2010. године, огласио ненадлежним у поступку по жалби окривљеног Предузећа Ф. а.д. из Г.М. и Д.Р., одговорног лица у правном лицу, изјављеној на решење Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Горњи Милановац број ... од 11.12.2009. године и предмет доставио Одељењу Вишег прекршајног суда у Крагујевцу, као надлежном за поступање по жалби. Виши прекршајни суд у Београду, Одељење у Крагујевцу, се решењем ... од 15.03.2010. године огласио стварно ненадлежним за поступање по жалби на горе наведено решење које му је доставио на решавање Прекршајни суд у Горњем Милановцу и пред Врховним касационим судом покренуо поступак за решавање сукоба надлежности.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/08 и 104/09), по налажењу Врховног касационог суда, за решавање у овој прекршајној ствари надлежан је Прекршајни суд у Горњем Милановцу, на основу одредбе члана 3. тачка 8. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08).

Према списима предмета, окривљено правно лице Ф. а.д. из Г.М. и Р.Д., одговорно лице у правном лицу, су дана 19.01.2010. године, преко браниоца, поднели жалбу Министарству финансија РС, Пореској управи у Горњем Милановцу за Прекршајни суд у Горњем Милановцу, изјављену против решења Министарства финансија РС, Пореске управе, Филијале Горњи Милановац број ... од 11.12.2009. године. Прерасподелом предмета и променом стварне надлежности за поступање у предметима Пореске управе, предмет по жалби је додељен у рад Прекршајном суду у Горњем Милановцу, који се решењем ... од 01.03.2010. године огласио ненадлежним за поступање по жалби у овом предмету и исти доставио Одељењу Вишег прекршајног суда у Крагујевцу, као надлежном за поступање по жалби. Виши прекршајни суд у Београду, Одељење у Крагујевцу се решењем ... од 15.03.2010. године, такође огласио ненадлежним за поступање по жалби у овом предмету и пред Врховним касационим судом покренуо поступак за решавање сукоба надлежности.

Одредбама члана 91. став 1. и 2. Закона о прекршајима («Сл.гласник РС» бр.101/2005, 116/2008 и 111/2009), прописано је да прекршајни поступак у првом степену воде прекршајни судови, уколико за вођење прекршајног поступка нису надлежни органи управе. Прекршајни поступак у другом степену по жалбама на пресуде прекршајних судова води Виши прекршајни суд, а прекршајни поступак по жалбама на решење органа управе води месно надлежан прекршајни суд. Одредбама чл.306. став 1. и чл.308. истог закона прописано је да ће се прекршајни поступак у коме до дана примене овог закона не буде донето правноснажно решење, наставити по одредбама овог закона, и да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 01.01.2010. године.

Чланом 91. став 1. Закона о уређењу судова («Сл.гласник РС» бр.116/2008, 104/2009) прописано је да ће предмете у којима није окончан поступак пред већима за прекршаје, већима за другостепени прекршајни поступак при министарству надлежном за послове финансија и другостепеним пореско-прекршајним органима до 31.12.2009. године, преузети Виши прекршајни суд у складу са надлежношћу одређеном овим законом. Чланом 27. истог закона, прописано је да прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе и врши друге послове одређене законом. Одредбама чл.28. истог закона је прописано да Виши прекршајни суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, о сукобу и преиначењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове одређене законом.

Како је у конкретном случају жалба на решење првостепеног органа од 11.12.2009. године поднета дана 19.01.2010. године Министарству финансија, Пореској управи, Филијали Горњи Милановац за прекршајни суд у Горњем Милановцу, значи у време када је ступио на снагу Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр.101/2005, 116/2008 и 111/2009), то је по налажењу овог суда за поступање у овој прекршајној ствари надлежан Прекршајни суд у Горњем Милановцу, сагласно цитираним одредбама Закона о прекршајима.

Виши прекршајни суд је, према чл.91. став 1. и 2. Закона о уређењу судова надлежан да одлучује у поступцима који нису окончани пред већима за прекршаје и другим пореско-прекршајним органима до 31.12.2009. године, уколико је поступак по жалби пред другостепеним органом започео пре 01.01.2010. године, што конкретно није случај јер је жалба поднета 19.01.2010. године.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                             Председник већа - судија,

Рајка Милијаш,с.р.                                                  Власта Јовановић,с.р.