Ус 7/2021 3.20; сукоб надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Ус 7/2021
31.05.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Врбасу и Управног суда, у спору по тужби тужиље АА из ..., ради поништаја решења директора Основне школе „20. октобар“ у ..., број .../... од 13.04.2020. године, у предмету пријема у радни однос на неодређено време, у нејавној седници већа одржаној дана 31.05.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овој правној ствари стварно и месно је НАДЛЕЖАН Основни суд у Врбасу.

О б р а з л о ж е њ е

Основни суд у Врбасу је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са Управним судом, који се решењем У 9247/20 од 19.10.2020. године огласио стварно ненадлежним за поступање по тужби тужиље АА из ..., ради поништаја решења директора Основне школе „20. октобар“ у ..., број .../... од 13.04.2020. године, којим решењем је одбијена као неоснована жалба пуномоћника кандидата АА изјављена против решења Конкурсне комисије Основне школе „20. октобар“, Врбас, број .../... од 16.03.2020. године, којим решењем је по конкурсу за пријем у радни однос, на радно место наставник предметне наставе – ..., на неодређено време, с пуним радним временом, по конкурсу за пријем у радни однос објављеном у Публикацији „Послови“ од 19.02.2020. године, изабрана ББ, по образовању ... (...), из ....

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18, 88/18), Врховни касациони суд је нашао да је за поступање у овој правној ствари стварно и месно надлежан Основни суд у Врбасу на основу одредби члана 22. став 3. Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 15) Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'' 101/13).

Одредбом члана 22. став 3. Закона о уређењу судова прописано је да основни суд у првом степену, поред осталог, суди и у споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа.

Одредбом члана 29. став 1. Закона о уређењу судова прописано је да Управни суд суди у управним споровима.

Одредбама члана 3. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09) прописано је: да у управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим у погледу којих је предвиђена друга судска заштита (став 1), да у управном спору суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став 2), да суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено (став 3). Одредбом члана 4. истог закона прописано је да управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари. Одредбом члана 5. Закона о управним споровима прописано је да управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.

Према одредби члана 1. Закона о парничном поступку овим законом се уређују правила поступка за пружање судске правне заштите по којима се поступа и одлучује (поред осталих) у парницама за решавање спорова из радних односа, осим спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка.

Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17... 10/19), прописано је: да се овим законом уређују и радни односи запослених у установи (члан 1. став 2); да делатност образовања и васпитања обавља установа (члан 13. став 1); да делатност образовања и васпитања обављају у основном образовању и васпитању – основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа, основна школа за образовање одраслих и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (члан 89. став 1. тачка 2).

Одредбама члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања, поред осталог прописано је: да се пријем у радни однос на неодређено време врши на основу конкурса који расписује директор (став 1), да конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима (став 6), да конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима (став 7), да кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања решења из става 7. овог члана (став 8), да директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења (став 9).

Из цитираних одредби Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о управним споровима произлази да се одлуком о жалби против решења конкурсне комисије о избору кандидата, по расписаном конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, на радно место наставника у основној школи решава о праву поводом заснивања радног односа у основној школи, а не у управној ствари, из ког разлога ова одлука није управни акт донет у управној ствари у смислу одредби члана 3. став 1. и чл. 4. и 5. Закона о управним споровима, као ни појединачни акт из одредби члана 3. ст. 2. и 3. истог закона, о чијој законитости се одлучује у управном спору.

Имајући у виду све наведено Врховни касациони суд налази да се судска заштита против одлуке по жалби против решења конкурсне комисије о избору кандидата, по расписаном конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, на радно место наставника у основној школи, остварује тужбом у парничном поступку (а не тужбом у управном спору) у радном спору поводом заснивања радног односа, пред основним судом у складу са цитираним одредбама члана 1. Закона о парничном поступку и члана 22. став 3. Закона о уређењу судова.

Како је предмет тужбеног захтева у овој правној ствари поништај одлуке директора Основне школе „20. октобар“ у Врбасу, по жалби тужиље, на решење Конкурсне комисије школе о избору кандидата, по расписаном конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, на радно место наставника у овој основној школи, Врховни касациони суд налази да се у конкретном случају ради о спору поводом заснивања радног односа у основној школи, из ког разлога је за поступање по тужби надлежан Основни суд у Врбасу, на основу одредбе члана 22. став 3. Закона о уређењу судова и члана 3. став 1. тачка 15) Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 31.05.2021. године, Ус 7/2021

Записничар,                                                                                                              Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                                              Гордана Џакула,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић