У суђењу

НАДЛЕЖНОСТ ВРХОВНОГ СУДА У СУЂЕЊУ

регулисано чланом 32 Закона о уређењу судова, којим је прописано да је Врховни суд надлежан да одлучује у суђењу: 

- о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом, 
- о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд и
- о преношењу надлежности ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Врховни суд у суђењу поступа у кривичној, грађанској, управној и прекршајној материји.

1. у кривичним предметима:

 • по захтеву за заштиту законитости, 
 • у предметима сукоба надлежности и одређивања надлежности; 

2. у грађанским предметима, у општој и привредној материји: 

 • по ревизији,
 • по захтеву за преиспитивање правноснажне пресуде,
 • по захтеву за понављање поступка, 
 • спорног правног питања,
 • у предметима сукоба надлежности и делегације;

3. у управним предметима:

 • по захтеву за преиспитивање судске одлуке,
 • по захтеву за заштиту законитости у прекршајним предметима,
 • по тужби за понављање управно-судског поступка,
 • у предметима сукоба надлежности.

РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА

У циљу обезбеђивања подједнаке оптерећености свих судија у суду, новопримљени предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије, у складу са утврђеним годишњим распоредом послова. 

Судским пословником прописано је да се предмети распоређују ручним уписивањем у уписник према редоследу пријема и редном броју, односно применом пословног софтвера за управљање предметима, с тим да се најпре распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин.

Странка која је предала иницијални акт у суд има право да у року од три дана од дана његове предаје сазна број предмета, име судије који је одређен да поступа и место предузимања судских радњи.

У судовима у којим постоје услови за вођење електронских уписника коришћењем информационо-комуникационих технолигија (ИКТ), међу којима је и Врховни суд, расподела новопримљених предмета врши се коришћењем посебног програма (математичког алгоритма) који обезбеђује да на крају једног циклуса расподеле све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене. 

Циклус расподеле предмета траје један месец.