У 5371/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 5371/08
13.02.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Обрада Андрића и Томислава Медведа, чланова већа, са саветником Врховног суда Биљаном Шундерић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца АА, кога заступа старалац ББ, против решења Министарства рада и социјалне политике Републике Србије бр. 580-02-00666/2008-11 од 09.06.2008. године, у предмету располагања мирнодопском војном инвалиднином, у нејавној седници већа одржаној дана 13.02.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем одбијена је жалба ББ, стараоца АА овде тужиоца, изјављена против закључка Одељења за друштвене делатности општине Краљево бр. 580-15/94-03 од 31.03.2008. године, којим закључком је одбачен захтев тужиочевог стараоца да се примања АА, мирнодопског војног инвалида VI групе и пословно неспособног лица уплаћују Заводу за збрињавање одраслих лица ВВ у __, а са разлога што по прописима борачко-инвалидске заштите првостепени орган није овлашћен да располаже инвалидским примањима корисника.

Тужбом којом је покренуо овај управни спор старалац тужиоца оспорава законитост решења туженог органа због нетачно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. Наводима тужбе указује да је првостепеним закључком незаконито одбачен његов захтев којим је тражио да се његовом штићенику АА, мирнодопском војном инвалиду VI групе, инвалидска примања која остварује од 01.11.1979. године уплаћују лично и то на његов позив на број рачуна Завода за збрињавање одраслих лица ''ВВ', како би тим средствима штићеник могао слободно и самостално да располаже, а сагласно одредби члана 72. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца. На даље указује да је могућност да штићеник сам прима своја инвалидска примања и био услов да се прихвати старатељства над њим, а све са разлога да се избегну све злоупотребе које су до сада чињене са оствареним инвалидским примањима АА. Са наведених разлога предлаже да суд тужбу уважи и поништи оспорено решење те обавеже Одељење за друштвене делатности општине Краљево да сва заостала инвалидска примања и инвалидска примања у будуће на име АА уплаћује на рачун бр.: 840-244667-29 са позивом на број: 2148 – Завод за збрињавање одраслих лица "ВВ" __, или да тужбу уважи и поништи оспорено решење од 09.06.2008. године, као и закључак првостепеног органа од 31.03.2008. године.

Тужени орган је у свом одговору на тужбу остао у свему при разлозима датим у образложењу оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије као неосновану.

Оценом навода тужбе, одговора на тужбу и списа предмета ове управне ствари, Врховни суд Србије је нашао да је тужба неоснована.

Наиме, из списа предмета и образложења ожалбеног закључка произлази да је првостепени орган решавајући по захтеву стараоца тужиоца да се примања његовог штићеника АА уплаћују Заводу за збрињавање одраслих лица "ВВ", где је штићеник и смештен као мирнодопски војни инвалид VI групе и пословно неспособно лице, и то на посебан број рачуна, како би штићеник лично могао да располаже тим примањима, предметни захтев одбацио налазећи да Одељење за друштвене делатности општине Краљево није овлашћено да располаже инвалидским примањима корисника већ да је то ствар корисника о чијем се личном праву ради, односно законског заступаника лица под старатељством, а сагласно одредби члана 72. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (''Службени лист СРЈ'', бр. 24/98), којом одредбом закона је у ставу 1. прописано да су права стечена по том закону лична права и да се не могу преностити на друга лица. Осим наведеног, у образложењу ожалбеног закључка наведено је да је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике са Поштанском штедионицом А.Д. Београд закључило Уговор о исплатама накнада корисницима права из надлежности Министарства, на основу ког уговора је са корисницима права закључен Уговор о отварању текућег рачуна на који се примењују прописи и правила која важе за све друге кориснике који имају текући рачун. У истом образложењу садржано је и то да је старалац ББ обавештен да отвори текући рачун, по основу решења Центра за социјални рад о старатељству, имајући у виду да је његов штићеник пословно неспособно лице, те да се сва новчана примања његовог штићеника – АА, а на основу решења тог органа од 05.01.1983. године уплаћују упутницом на име стараоца, док именовани не отвори рачун, при чему је Поштанска штедионица од стране истог органа обавештена налогом о промени имена стараоца за АА, а све уплате за именованог вршене су преко одређене шифре која се не мења променом стараоца.

Код оваквог чињеничног и правног стања, правилно је, по оцени Суда, поступио тужени орган када је оспореним решењем одбио жалбу стараоца тужиоца изјављену против закључка првостепеног органа од 31.03.2008. године, налазећи да је правилно поступио првостепени орган када је ожалбеним закључком одбацио захтев ББ правилно налазећи да тај орган није овлашћен да располаже инвалидским примањима корисника, већ да то представља ствар самог корисника о чијем се личном праву ради, односно његовог законског заступаника уколико се ради о лицу под старатељством.

Наводи тужбе којима се побија законитост оспореног решења, по оцени овог суда нису од утицаја на другачију одлуку у овој правној ствари, при чему су исти већ истицани и у жалби, као и у захтеву поводом којег је првостепени орган донео ожалбени закључак и као такви били предмет правилне оцене првостепеног органа, због чега нису посебно образлагани овом пресудом.

Са напред наведених разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца, Врховни суд Србије је применом одредбе члана 41. став 2. Закона о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ,

дана 13.02.2009. године, У. 5371/08

Записничар, Председник већа-судија,

Биљана Шундерић, с.р. Олга Ђуричић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Оливера Стругаревић

ВС