У 7981/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 7981/07
15.01.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Наде Кљајевић и Невене Милојчић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца АА, кога заступа пуномоћник АБ, адвокат, поднетој против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад број 433-1030/06 од 03. 08. 2007. године, у предмету принудне наплате пореза, у нејавној седници већа одржаној дана 15.01.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем одбијена је жалба тужиоца изјављена на решење Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа, Филијала Кула број 433-27/2006-21-33/3РС од 08. 11. 2006. године, којим се у државну својину Републике Србије преноси покретна ствар тужиоца ближе одређена диспозитивом првостепеног решења, чија је процењена вредност у износу од 283.770,00 динара.

У тужби којом оспорава законитост решења туженог органа због погрешне примене материјалног права и битних повреда правила поступка тужилац наводи да је принудно извршење требало одложити поготово што му је заплењено основно средство којим као хранилац породице, издржава своју малолетну децу и незапослену супругу. Сматра да је дискриминисан јер му није омогућен репрограм дуга од стране управних органа. Предлаже да суд тужбу уважи, а оспорено решење поништи.

У одговору на тужбу тужени орган је у свему остао код разлога из образложења оспореног решења и предложио да суд тужбу као неосновану одбије.

По разматрању списа предмета, оцени навода тужбе и одговора на тужбу, као и по оцени законитости оспореног решења у смислу члана 39. Закона о управним споровима, Врховни суд Србије је нашао:

Тужба је неоснована.

Правилно је, по оцени Врховног суда Србије, одлучио тужени орган када је у поступку, у коме није било повреде правила поступка, одбио жалбу тужиоца изјављену на решење првостепеног органа налазећи да су се стекли услови за пренос у државну својину Републике Србије теретног возила власништво тужиоца, процењене вредности 283.770,00 динара, које није продато у поступку принудне наплате пореске обавезе по пореском решењу од 13. 07. 2005. године, у року од 3 месеца од доношења закључка о начину продаје покретних ствари путем јавног надметања, у свему сагласно члану 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/2002...55/2004).

Суд је ценио наводе тужбе којима се указује да је поступак принудне наплате требало одложити и налази да су исти неосновани јер је одредбом члана 73. и 74. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописана могућност одложеног плаћања пореских дугова, на захтев пореског обвезника, у целини или делимично под условима ближе прописаним Законом и Уредбом о одлагању плаћања пореских дугова. Према наведеној одредби Закона о одлагању пореског дуга се одлучује на основу захтева пореског обвезника, у посебном поступку, а што није предмет одлучивања у овом поступку.

Навод тужиоца да је ''заплењено основно средство'' није од утицаја на одлуку, јер је одредбом чл. 82. Закона прописано да предмет принудне наплате не могу бити ствари и примања физичких лица, изузети од принудне наплате по закону којим се уређује извршни поступак, а одредбом чл. 42. Закона о извршном поступку (''Сл.гласник РС'', број 125/04) није прописано да покретна ствар која је предмет принудне наплате не може бити предмет извршења.

Налазећи да оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца, Врховни суд Србије је одлучио као диспозитиву пресуде, на основу члана 41. став 2. Закона о управним споровима.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

Дана 15.01.2009. године, У. 7981/07

Записничар Председник већа-судија

Рајка Милијаш,с.р. Снежана Живковић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

зж