У 8152/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
У 8152/08
23.04.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: мр Јадранке Ињац, председника већа, Зоје Поповић и Јелене Ивановић, чланова већа, са саветником суда Вером Маринковић, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби тужиоца "АА", против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе, Регионални центар Нови Сад, број: 47-471/2007 од 25.9.2008. године, у предмету инспекцијских мера, у нејавној седници већа одржаној дана 23.4.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем одбачена је, као неблаговремена, жалба тужиоца изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе – Филијале Панчево број: 47-00512/2007-0226-010 од 18.7.2007. године, којим је тужиоцу утврђена обавеза плаћања порез на додату вредност у износима ближе одређеним тачком 1. до 9. диспозитива овог решења, у року од осам дана од дана пријема решења, са обавезом да сам обрачуна и уплати камату од датума обрачуна исте у поступку контроле до дана уплате. Истим решењем тужиоцу је наложено да пословне евиденције ПДВ у свему усагласи са диспозитивом решења.

У тужби поднетој овом суду тужилац оспорава законитост оспореног решења. Наводи да није лично примио ожалбено решење 24.7.2007. године, због чега сматра да његова жалба није неблаговремена. Са разлога ближе наведених у тужби предлаже да суд тужбу уважи и оспорено решење поништи.

У одговору на тужбу тужени орган је остао при наводима датим у образложењу оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије.

Након оцена навода тужбе, одговора на тужбу и списа предмета ове управне ствари, Врховни суд Србије је нашао да је тужба неоснована.

Из образложења оспореног решења произлази да је тужени орган одбацио жалбу тужиоца применом одредбе чл. 150. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 80/02... 61/05), након што је увидом у списе предмета утврдио да је тужилац ожалбено решење примио 24.7.2007. године а жалбу на исто изјавио 19.10.2007. године, тј. по протеку рока прописаног одредбом чл. 142. истог Закона.

Код оваквог стања ствари, по оцени Врховног суда Србије, оспореним решењем није повређен закон на штету тужиоца. Ово са разлога што је одредбом чл. 142. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано да се против првостепеног решења о утврђивању пореза може изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта, осим ако законом није друкчије прописано, а одредбом чл. 150. истог Закона, између осталог, је прописано да ће другостепени орган жалбу одбацити ако је иста неблаговремена а првостепени орган је пропустио да је због тога одбаци.

Како је у поступку утврђено да је тужилац решење првостепеног органа од 18.7.2007. године, примио 24.7.2007. године, и пријем потврдио початом и потписом на писменом отправку првостеног решења које се налази у списима предмета, а жалбу на исто изјавио 19.10.2007. године, то је, по оцени овог суда, основано тужени орган одбацио жалбу тужиоца дајући за своју одлуку довољне и на закону засноване разлоге.

Навод тужбе, да првостепено решење тужилац није лично примио 24.7.2007. године, суд је оценио као неоснован. Ово са разлога што из доказа у списима предмета произлази да је достављање првостепеног решења тужиоцу извршено у свему сагласно одредби чл. 81. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), којом је прописано да се достављање државним органима, предузећима и другим правним лицима врши предајом писмена службеном лицу, односно лицу одређеном за пријем писмена, ако за поједине случајеве није друкчије прописано.

Са изнетих разлога, Врховни суд Србије је, применом одредбе чл. 41. ст. 2. Закона о управним споровима ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96), одлучио као у диспозитиву пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

дана 23.4.2009. године, У. 8152/08

Записничар, Председник већа - судија

Вера Маринковић, с.р. мр Јадранка Ињац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Оливера Стругаревић

ВС