Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА  ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају и место рада:  Врховни касациони  суд,  Београд, Немањина  број 9.

II Радна места која се попуњавају:

ПОЛОЖАЈ :   ИНТЕРНИ   РЕВИЗОР  -  четврта  група положаја   ........  1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним  студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани економиста, положен државни стручни испит  и  испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, радно искуство од најмање девет година у струци и познавање рада на рачунару.

ИЗВРШИЛАЧКА  РАДНА  МЕСТА:

1.РАДНО МЕСТО ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ  -  звање самостални саветник  ...... 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен државни стручни испит,  радно  искуство  у  струци од најмање пет  година,  познавање  рада  на рачунару.

2.СТАТИСТИЧАР – АНАЛИТИЧАР   -  звање самостални саветник  ........ 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или математичке или организационе науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста или  математичар или инжењер организационих наука, положен државни стручни испит, најмање  пет  година  радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

3. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР –  звање референт........1  извршилац

Услови: Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног смера,   положен државни стручни    испит,   најмање  две  године  радног  искуства у    струци  и познавање  рада  на  рачунару. 

4. БЛАГАЈНИК   У  РЕСТОРАНУ  – звање  референт ......... 1  извршилац

Услови: Средња стручна спрема економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит,  најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима.

5. РАДНО  МЕСТО  ЗА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ –  звање саветник .......1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од  најмање  три  године,  познавање  рада  на  рачунару.

6.  АДМИНИСТРАТОР  БАЗЕ  ПОДАТАКА  – звање саветник....... 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунарског инжењерства – на студијама другог степена (дипломске  академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – завршен Електротехнички или Природно-математички факултет или Факултет организационих наука, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика и рада на рачунару.

7. СИСТЕМ  ИНЖЕЊЕР  ЗА  ИП  ТЕЛЕФОНИЈУ  –  звање млађи саветник .......1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне  области електротехничког  и   рачунарског  инжењерства, на студијама другог степена (дипломске  академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке     струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године –  дипломирани електро инжењер или специјалиста  струковни инжењер електротехнике и рачунарства, положен државни  стручни испит, радно искуство у   струци од најмање једне године на  истим или  сличним  пословима и   познавање  рада  на  рачунару.

8.  РАДНО  МЕСТО ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ,  ХЛАЂЕЊЕ И  ГРЕЈАЊЕ

– намештеник  треће  врсте  радних  места ............ 1  извршилац 

Услови: Високо  образовање на студијама првог степена из научне области   машинско инжењерство (основне академске студије, основне струковне   студије), односно на  студијама у трајању до три године – инжењер   машинства или виша стручна спрема машинског смера, најмање једна година радног искуства на истим  или сличним пословима  и  познавање  рада на рачунару.

III  Заједнички услови за рад на свим радним местима:

Пунолетство, држављанство Републике Србије,  да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због  теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од  најмање  шест  месеци.

IV  Трајање рада и  пробни  рад:

Рад  на  положају  траје  4  године.  На  извршилачким  радним  местима радни однос се заснива на неодређено време.  Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу  пробном  раду  који  траје  шест  месеци.  Пробном  раду не подлежу државни службеници  на  положају.

V  Адреса на коју се подносе пријаве:

Врховни касациони суд, 11000 Београд, Немањина бр. 9, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VI  Лице задужено за давање обавештења:    Биљана Мариновић,  самостални саветник за кадровске послове,  телефон:  011/363-5553.

VII  Рок за подношење пријава:  Осам  дана и почиње да тече наредног  дана  од  дана објављивања  у „Службеном  гласнику  Републике Србије“.                

VIII  Пријава на конкурс  треба  да  садржи:

Име и презиме кандидата,  датум и место рођења, адресу становања, број телефона односно e-mail  адресу,  податке о образовању,  податке о радном искуству са описом послова на којима је кандидат  радио,  податке о стручном  усавршавању и податке о посебним областима знања.

IX  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије следећих  докумената:  извода из матичне књиге рођених; дипломе или уверења којим се доказује стручна спрема; уверења о положеном државном стручном испиту; доказа о радном  искуству (нпр: фотокопија радне књижице, уговори о раду,  решења из радног односа); сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару; уверења о држављанству (не старије од  6 месеци); уверења издатог од стране суда  да  против кандидата  није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак, (не старије од 6 месеци)  и  уверења  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије да  кандидат  није  осуђиван   (не старије од  6 месеци).

Посебно за радно  место  „ИНТЕРНИ  РЕВИЗОР“  - потребно је  приложити и оригинал или оверену  фотокопију  уверења о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

X  Провера оспособљености, знања и вештина:

У изборном  поступку,  увидом у  доказе  приложене уз пријаву  и  на основу обављеног разговора са кандидатима  међу  којима  ће се  спровести  изборни поступак,  провераваће  се  знање кандидата, стручна оспособљеност, општа култура, радно искуство на истоврсним пословима и познавање  прописа у области организације и рада суда, а  цениће  се  и  прибављено мишљење  претходног  послодавца  у  односу  према  послу  и  квалитету  рада.  Вредноваће се вештине кандидата: вештина комуникације, логичког и аналитичког  резоновања,  елоквенција,  организаторске  способности   и  креативност. О датуму  и  времену  провере  оспособљености,  знања  и  вештина  биће обавештени кандидати  међу  којима  ће  се  спровести  изборни   поступак,  односно  кандидати  који  исуњавају  услове  за  запослење  на  радном  месту,  чије  су  пријаве  благовремене,  јасне и потпуне -  уз  које су приложени  сви  потребни  докази.  Са  кандидатима  који  не  поседују  или  не  доставе  доказ о  познавању   рада  на   рачунару  обавиће  се  провера  знања   кроз  практичан  рад.

XI  Напомене:

Пријаве уз  које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и  недопуштене пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном  листу „Политика“ и на  web страници  Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs. На web страници Врховног касационог суда - у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду, може се извршити увид у опис послова сваког  радног  места.  Кандидати који  конкуришу на више радних места истовремено,  у  пријави  треба  да  наведу  на  која  радна места конкуришу  под  редним  бројевима   према  личном  приоритету,  а  доказе о испуњености    услова  прилажу само  у  једном  примерку,  за  сва радна  места  на  која  конкуришу.  Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати  без положеног државног стручног испита  примају  се  на рад  под  условом  да тај испит  положе  до окончања  пробног  рада.  Кандидат  који  конкурише за радно место на  положају а  нема положен државни стручни  испит,   дужан  је  да  достави  доказ  о  положеном државном стручном  испиту  у  року од  20 дана од  дана истека рока  за  подношење пријава  на  јавни  конкурс.