Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места у Суду - за јавне набавке

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ  СУД,  на  основу  чл. 45. став 1, 54, 55, 61. став 1 и 64. став 1 и 2  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2, 17. став 3,  20. став 1 и 2  и  21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 5. Правилника о попуњавању извршилачких  радних места у  судовима („Службени гласник РС“, бр. 43/10), оглашава

ЈАВНИ   КОНКУРС

за попуњавање слободног  извршилачког радног  места

I Орган у коме се радно место попуњава  и место рада:

Врховни  касациони суд,  Београд,  Немањина  број  9.

II Радно место које се попуњава, опис послова и услови за рад:

РАДНО  МЕСТО  ЗА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ,  звање  референт  – 1 извршилац                                                                  

ОПИС  ПОСЛОВА  РАДНОГ  МЕСТА:

Води уписник за јавне набавке; учествује у изради годишњег плана јавних набавки и прати његову реализацију; израђује позиве за учеснике јавне набавке и писмено контактира са добављачима и вршиоцима услуга; контролише исправност рачуна и документације; прима профактуре за наручене набавке, ажурира и комплетира пратећу документацију за достављене рачуне и прослеђује их на реализацију; прима писмена, евидентира предмете јавне набавке по врстама и води евиденцију трошкова по врстама; улаже документацију у предмет јавне набавке по врстама поступка; врши експедицију свих аката и прати рокове достављених аката; одлаже акте у предмете јавних набавки по врстама јавних набавки; стара се о овери конкурсне документације; стара се о објављивању јавних позива, одлука и обавештења у ''Службеном гласнику РС'', ''Порталу јавних набавки'' и у дневном листу; врши пријем и евидентирање понуда за све врсте  поступака; израђује табеле, упоредне прегледе и техничке спецификације у конкурсној документацији; стара се о потписивању записника и о достављању члановима комисије записника, конкурсне документације и других аката; врши архивирање предмета јавних набавки;  саставља периодичне извештаје о јавним набавкама и доставља их Управи за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе.

УСЛОВИ ЗА РАД:

Општи  услови за запослење према  члану  45. став 1 Закона о државним  службеницима:

Пунолетство, држављанство Републике Србије, прописана стручна спрема, да учеснику конкурса  раније  није  престајао  радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од  најмање шест месеци.

Услови  за  рад према  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних  места  у   Врховном   касационом   суду:

Средња стручна спрема економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит,   две  године  радног  искуства у струци  и  познавање  рада  на  рачунару. 

III  Трајање рада и пробни  рад:

Радни однос се заснива на неодређено време.  Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу  пробном  раду  који  траје  шест  месеци. 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Врховни касациони суд, 11000 Београд, Немањина бр. 9, са назнаком: „за јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења:

Биљана Мариновић, самостални саветник за кадровске послове у Врховном касационом  суду,   телефон:  011/363-5553.

VI  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања  у  „Службеном  гласнику  Републике  Србије“.

VII  Пријава на конкурс треба  да  садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења,  адресу становања, број телефона, податке о образовању,  податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању  и  податке о посебним  областима знања.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву:          

Оригинали  или  оверене  фотокопије следећих докумената:

Извода из матичне књиге рођених; уверења о држављанству; дипломе или уверења којим се доказује стручна спрема; уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; радне књижице; доказа о радном  искуству  у струци (нпр: потврда и решења из радног односа); сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару; уверења издатог од стране суда  да  против кандидата  није покретнута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак, (не старије од 6 месеци) и уверења Министарства унутрашњих послова Републике  Србије да  кандидат није осуђиван ( не старије од  6 месеци).          

IX  Провера оспособљености,  знања и вештина:

Увидом  у  доказе  приложене уз  пријаву,  као  и  у  усменом разговору  са  кандидатима  међу  којима се  спроводи  изборни поступак,  провераваће  се:  знање кандидата, стручна оспособљеност, општа култура, радно искуство на истоврсним пословима и познавање  прописа у области организације и рада суда, а  цениће  се  и  прибављено мишљење  претходног  послодавца  у  односу  према  послу  и  квалитету  рада.  Вредноваће се вештине кандидата и то: вештина комуникације, логичког и аналитичког  резовновања,  елоквенција,  организаторске  способности  и  креативност. О датуму  и  времену  провере  оспособљености,  знања  и  вештина  биће обавештени кандидати  међу  којима  ће  се  спровести  изборни   поступак,  односно  кандидати  који  исуњавају  услове  за  запослење  на  радном  месту,  чије  су  пријаве  благовремене,  јасне и потпуне -  уз  које су приложени  сви  потребни  докази.  Са  кандидатима  који  не  поседују  или  не  доставе  доказ о  познавању   рада  на   рачунару  обавиће  се  провера  знања   кроз  практичан  рад.

X  Напомене:

Пријаве уз  које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду,  као и  непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и  недопуштене  пријаве  биће  одбачене. Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место  у  органу  у  коме  ради  или  решење да је нераспоређен.  Кандидати  без  положеног државног стручног испита  примају  се  на рад  под  условом  да тај испит  положе  до окончања  пробног  рада.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“  и   на  web  страници  Врховног  касационог суда: www.vk.sud.rs.