Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 3/2013 - за редовно сервисирање и замену батерија и других потрошних елемената система за непрекидно напајање -УПС-ева у згради Суда, са конкурсном документацијом

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне  набавке број 3/2013

Предмет јавне набавке је редовно сервисирање и замена батерија и других потрошних елемената система за непрекидно напајање - УПС-ева у објекту Републичких правосудних органа у Немањиној 9.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Понуду могу поднети сви заинтресовани понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку из члана 44. Закона о јавним набавкама, што доказују на начин прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама.

Понуда мора у целини бити припремљена у скаду са овим позивом и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки, може се добити електронским путем или преузети у писарници Врховног касационог суда.

Заинтресовани понуђач дужан је да поднесе понуду најкасније до 12.00 часова, 30-тог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Отварање понуда одржаће се 30-тог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“ у 13часова у кабинету број 4.01 на IV спрату код секретара Врховног касационог суда, у згради судова, улицаНемањина 9, Београд.

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума економски најповољније понуде.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.       

Све додатне информације могу се добити од Љиљане Вујић на телефон 3604634, e-mail ljiljana.vujic@vk.sud.rs