Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда

Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда

Јасминка Станојевић, рођенa је 1955. године у Крушевцу. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету Универзита у Београду 1979. године а правосудни испит положила 1981. године.

У Окружном привредном суду у Београду била је судијски приправник од 1980. године до 1981. године, а затим стручни сарадник у истом суду до 1984. године. На функцији судије Општинског суда у Светозареву је од 1984. године а судија Окружног суда у Јагодини била је од 1994. године до 2000. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 2000. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова. Судија Грађанског одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду била је од августа 2010. године, затим од јануара 2011. године и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду. Од јануара 2012. године председник је и судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Објавила је низ стручних радова из области грађанског права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Била је предавач и учесник многих стручних семинара.

Поседује Сертификат за поступање у споровима из породичних односа. Била је предавач на многим стручним, домаћим и међународним скуповима и саветовањима, организованих ради стручног усавршавања судија; едукатор је Правосудног центра, радила је на едукацији судија у имплементацији закона из области грађанског процесног и радног права ; предавач је практичне наставе на Правном факултету у Београду у оквиру „Правне клинике“;од 2011. године члан је радне групе за израду Закона о мирном окупљању грађана; 2007. године била Члан Поткомисије за примену Споразума о сукцесији.

Публикације, и остали радови, које је објавила су: Одговорност за обавезе привредних субјеката у Билтену Врховног суда Србије из 2008. године; Спорови из уговора о испоруци електричне енергије у Билтену Врховног суда Србије из 2007. године; Новине Закона о раду у Билтену Врховног суда Србије из 2005. године; Валоризација динарских банкарских депозита у Билтену Врховног суда Србије  из 2003. године; Тужба за утврђење у Билтену Врховног суда Србије из 2002. године; Странке у парничном поступку у Билтену Врховног суда Србије из 2001. године. Учесник је у изради коментара и сентенци публикација Врховног суда Србије и Апелационог суда у Београду. У Билтену Врховног касационог суда из 2012. године – Одговорност државе за штету због неосноване осуде и неоснованог лишења слободе.

Судија поступа у грађанској материји.

Говори енглески језик.