Кж I ОК 3/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Кж I ОК 3/08
25.11.2008. година
Београд

 

 

Врховни суд Србије у Београду, Посебно одељење, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Зорана Таталовића, Слободана Рашића, Горана Чавлине и Драгана Јоцића, чланова већа, са саветником Небојшом Павловићем, записничарем, у кривичном предмету оптуженог АА и др., због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. Кривичног закона Републике Србије и др., одлучујући о жалбама оптуженог ББ, оптуженог ВВ, његовог браниоца и бранилаца оптужених ГГ, ДД и ЂЂ, изјављеним против пресуде Окружног суда у Београду, Посебног одељења, К. П. 4/06 од 09.03.2007. године, у седници већа одржаној у смислу члана 375. Законика о кривичном поступку, у присуству заменика Републичког јавног тужиоца др Љубомира Прелића, оптуженог ББ, његовог браниоца, адвоката БА, браниоца оптужених ВВ и ГГ, адвоката ВА, браниоца оптуженог ГГ, адвоката ГА и браниоца оптуженог ДД, адвоката ДА а у одсуству оптужених ДД и ГГ, који се не налазе на датим адресама, дана 25.11.2008. године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

УВАЖЕЊЕМ жалби оптуженог ББ, оптуженог ВВ, његовог браниоца и бранилаца оптужених ГГ, ДД и ЂЂ, УКИДА СЕ пресуда Окружног суда у Београду, Посебног одељења, К. П. 4/06 од 09.03.2007. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Пресудом Окружног суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала, К. П. 4/06 од 09.03.2007. године:

 

- оптужени АА, оглашен је кривим због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС и за исто осуђен на казну затвора у трајању од пет година у коју му се има урачунати време проведено у притвору од 11.11.2005. до 09.03.2007. године;

 

- оптужени ДД, оглашен је кривим због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС и за исто осуђен на казну затвора у трајању од четири године у коју му се има урачунати време проведено у притвору од 11.11.2005. до 09.03.2007. године;

 

- оптужени ББ, оглашен је кривим због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС и за исто осуђен на казну затвора у трајању од три године у коју му се има урачунати време проведено у притвору од 11.11.2005. до 09.03.2007. године;

 

- оптужени ЂЂ, оглашен је кривим због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС и за исто осуђен на казну затвора у трајању од пет година у коју се има урачунати време проведено у притвору од 13.11.2005. до 09.03.2007. године;

 

- оптужени ВВ, оглашен је кривим због кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС, за које му је утврђена казна затвора у трајању од четири године, због кривичног дела фалсификовање исправе из члана 233. став 3. у вези става 1. КЗ РС у продуженом трајању, за које му је утврђена казна затвора у трајању од једне године и шест месеци и због кривичног дела недозвољеног држања оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. КЗ, за које му је утврђена казна затвора у трајању од шест месеци и за та дела осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од пет година и шест месеци, у коју се има урачунати време проведено у притвору од 06.12.2005. до 09.03.2007. године;

 

- оптуженом ДД изречена је мера безбедности одузимање предмета и то важећих путних исправа – пасоша СРЈ на име СС и СС1;

- оптуженом ВВ, изречена је мера безбедности одузимање предмета и од истог су одузети обрасци виза возачких дозвола, фотографије, клишеи, печати, УВ лампа, писаћа машина марке „Олимпија“ – Царина 2, писаћа машина марке „Олимпија травелерс“, пасоши, клишеи за печате који су од оптуженог ВВ одузети по потврдама о одузетим предметима МУП-а Републике Србије од 06.12.2005. године, као и пиштољ марке „Mav brevete model A“ калибра 6,35 мм, фабричког броја ___, као предмети извршења кривичних дела;

 

- одлучено је да оптужени ББ на име користи прибављене кривичним делом плати динарски износ у противвредности од 500 евра на дан исплате на жиро-рачун буџета Републике Србије;

 

- одлучено је да оптужени ГГ, ДД, ББ, ЂЂ и ВВ, на име паушала палте износе од по 30.000,00 динара а да на име осталих трошкова кривичног поступка плате износе од по 29.000,00 динара.

 

Против означене пресуде Окружног суда у Београду, Посебног одељења за борбу против организованог криминала, жалбе су изјавили:

 

- оптужени ББ, из свих законских разлога, са предлогом да Врховни суд уважењем жалбе преиначи побијану пресуду, тако што ће га ослободити од кривичне одговорности за кривична дела која су му оптужбом стављена на терет, или да побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење;

 

- оптужени ВВ, због непотпуно утврђеног чињеничног стања и битних повреда одредаба кривичног поступка, са предлогом да Врховни суд укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, што произлази из садржине изјављене жалбе;

 

- бранилац оптуженог ВВ, адвокат ВА, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о казни, са предлогом да Врховни суд уважењем жалбе укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да пресуду преиначи тако што ће оптуженом ВВ, изрећи блажу казну;

 

- бранилац оптуженог ГГ, адвокат ЂА, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Врховни суд уважењем жалбе укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, или да пресуду преиначи тако што ће оптуженог ГГ, услед недостатка доказа, ослободити од оптужбе на основу члана 355. ЗКП;

 

- бранилац оптуженог ДД, адвокат ДА, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Врховни суд уважењем жалбе преиначи побијану пресуду, тако што ће оптуженог ДД казнити најблажом казном уз примену члана 56. КЗ, или да пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење;

 

- бранилац оптуженог ЂЂ, адвокат ЕА, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Врховни суд уважењем жалбе преиначи побијану пресуду, тако што ће оптуженог ЂЂ ослободити од оптужбе или тако што ће му изрећи блажу санкцију, или, да пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

 

Браниоци оптужених ГГ и ДД, у изјављеним жалбама су захтевали да заједно са оптуженима буду обавештени о седници већа жалбеног суда, а такође у изјављеној жалби оптуженог ББ, изнет је захтев да заједно са својим браниоцем, буде обавештен о седници већа те је и бранилац оптуженог ВВ у изјављеној жалби, захтевао да буде обавештен о седници већа.

 

Републички јавни тужилац је у поднеску Ктж. о.к. бр. 4/08 од 14.04.2008. године, предложио Врховном суду да одбије као неосноване жалбе оптуженог ББ, оптуженог ВВ, његовог браниоца и бранилаца оптужених ГГ, ДД и ЂЂ, те потврди првостепену пресуду.

 

Пошто је поступљено у смислу члана 375. Законика о кривичном поступку, Врховни суд је одржао седницу већа, у присуству заменика Републичког јавног тужиоца др Љубомира Прелића, оптуженог ББ, његовог браниоца, адвоката БА, браниоца оптуженог ВВ и оптуженог ГГ, по заменичком пуномоћју, адвоката ВА, браниоца оптуженог ГГ, адвоката ГА, који је у току седнице због обавеза напустио суђење и браниоца оптуженог ДД, адвоката ДА а у одсуству оптужених ДД и ГГ, који се не налазе на датим адресама, на којој седници је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао и у смислу члана 380. ЗКП, па је по оцени навода и предлога у изјављеним жалбама, предлога Републичког јавног тужиоца из цитираног поднеска и објашњења датих на седници, нашао:

 

Побијаном пресудом, није потпуно утврђено чињенично стање у погледу одлучних чињеница, на шта је основано указано у изјављеним жалбама, тако да се стога чињенично стање утврђено у првостепеној пресуди, за сада, не може прихватити као правилно утврђено, због чега је било нужно, уважењем изјављених жалби, укинути побијану пресуду и предмет вратити првостепеном суду на поновно суђење.

 

Ово зато, јер из изведених доказа на основу којих је првостепени суд утврдио чињенично стање у побијаној пресуди, за сада, не произлази поуздано да је оптужени ДД поступајући у договору са оптуженим ГГ, врбовао оштећену СС и злоупотребом поверења довео је у заблуду да ће јој обезбедити запослење у ____ на тај начин је наводећи да пристане да са његовим братом оптуженим СС1, према коме је поступак раздвојен, отпутује у _____, а са стварном намером да она тамо буде искоришћена за бављење проституцијом, нити то произлази из одбрана оптужених, а у питању су одлучне чињенице у погледу радње извршења овог кривичног дела, с обзиром да је код кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС, према чињеничном опису, постојање заблуде код оштећене у погледу разлога одласка са оптуженим СС1, битно обележје кривичног дела.

 

Наиме, у том погледу је непотпуно утврђено чињенично стање, пошто није током поступка саслушана оштећена СС, чијим саслушањем и оценом њеног исказа у склопу осталих изведених доказа може поуздано да се утврди да ли је она била доведена у заблуду како се то оптужницом ставља на терет, или је насупрот томе, својом вољом без икакве заблуде уз помоћ оптужених, отишла у ____ и тамо својевољно боравила, како то наводи оптужени ДД у својој одбрани, а што је такође могуће, с обзиром на садржину изведених доказа на основу којих је у првостепеној пресуди утврђено чињенично стање, које је по својој садржини за сада довољно за сумњу али не и за поуздан закључак да је оштећена СС била доведена у заблуду, тако да је код таквог стања ствари, да би се поуздано утврдиле напред изнете чињенице, нужно саслушати оштећену СС, која је била раније недоступна суду, с обзиром да по извештају италијанске полиције није могла бити пронађена у ____ (страна 37. побијане пресуде), а која се сада, како је предочено жалбеном суду, налази у Србији.

 

Код таквог стања ствари када је у погледу кривичног дела трговине људима из члана 111б. став 2. у вези става 1. КЗ РС, за које се терете оптужени АА, ДД, ББ, ЂЂ и ВВ, непотпуно утврђено чињенично стање, нужно је било укинути побијану пресуду у том делу, а пошто је тај део пресуде, доминирајући у односу на преостали део пресуде, а што је све непосредно повезано и у вези осталих кривичних дела, због чега очито није целисходно било раздвојити те делове, побијана пресуда је уважењем изјављених жалби укинута у целости. Због тога ће првостепени суд у поновном поступку, између осталог, саслушати оштећену СС, коју је нужно саслушати на изнете околности да би се утврдило чињенично стање које је потребно утврдити ради доношења правилне и законите одлуке, а при том ће имати у виду и остале жалбене наводе.

 

Осим тога, потребно је казати, да је на седници већа, жалбеном суду, бранилац, адвокат ДА, предочио да оштећена СС није више у ___, већ да се вратила у Србију, те да је и оптужени СС1, према коме је у овом кривичном предмету раздвојен поступак, такође у Србији и то у притвору, за шта су приложени и докази, тако да ће сада првостепени суд бити у могућности да саслуша оштећену СС у својству сведока, а евентуално и да споји раздвојени кривични поступак у односу на оптуженог СС1, што би очигледно било целисходно.

 

Из изнетих разлога, а на основу члана 389. ЗКП, одлучено је као у изреци овог решења.

 

 

Записничар Председник већа-судија

Небојша Павловић, с.р. Бата Цветковић, с.р.

 

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

 

дц