Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2543 rezultata)
 1. Rev 2343/2017 potpuno lišenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2343/2017 / Datum: 28.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović i Marine Govedarica, članova veća, u parnici tužioca Centra za socijalni rad iz..., protiv tuženog AA iz..., radi potpunog liše ...

 2. Rev 2039/2016 obligaciono pravo; šteta od divljači; podeljena odgovornost

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2039/2016 / Datum: 28.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Marine Govedarica, Biljane Dragojević i Vesne Subić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa Milorad Milovanovi ...

 3. Rev 3120/2017 porodično pravo; delimično lišenje roditeljskog prava; promena prebivališta deteta

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3120/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Vesne Subić i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., sa boravištem u...,..., koju zastupa punomoćnik Slavica Nikolić, advokat ...

 4. Rev 3200/2017 porodično pravo; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3200/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Vesne Subić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Željka Tomljenović, advokat iz..., protiv tužene BB iz. ...

 5. Rev 3040/2017 porodično pravo; zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3040/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Vesne Subić i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupaju punomoćnici Vlada Baranj i mr Vladimir Ališić, advokati iz ...

 6. Rev 3062/2017 zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3062/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Vesne Subić i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Jasmina Mikić, advokat iz..., protiv tuženog BB i ...

 7. R1 593/2017 skup mesne nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 593/2017 / Datum: 21.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužioca AA iz sela..., čiji je punomoćnik Ivo M. Strujić, advokat iz..., protiv t ...

 8. Rev 1039/2017 obligaciono pravo; ugovor o ortakluku

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1039/2017 / Datum: 14.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Jelene Borovac, članova veća, u parnici po tužbi tužioca AA iz..., koga zastupaju punomoćnici Dragan Simonović, advokat iz... ...

 9. Rev 2323/2016 sticanje prava svojine na nepokretnosti po ugovoru zaključenom sa pretpostavljenim naslednikom

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2323/2016 / Datum: 13.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Bjeletić, advokat iz..., protiv tuženog BB iz sela.. ...

 10. Rev 2382/2016 ništavnost zaveštanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2382/2016 / Datum: 13.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužilja AA iz... i BB iz..., čiji je zajednički punomoćnik Jovan Vasilev, advokat iz..., protiv ...

Pages