Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2018. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravno dejstvo kasatornih odluka Ustavnog suda i način otklanjanja štetnih posledica neustavnosti opštih akata”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održana u Beogradu 23. marta 2018. godine;

-Konferencija „Pravo na suđenje u razumnom roku i naknada štete u postupku zaštite prava–praksa Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, održana u Beogradu 3. aprila 2018. godine;

-Međunarodna konferencija na temu „Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti”, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održana u Beogradu 17. i 18. aprila 2018. godine;

-Regionalna konferencija posvećena predstavljanju Studije o slučajevima Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na upravne sporove, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (RESPA), održana u Beogradu 17. maja 2018. godine.

 Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto povodom predstavljanja Izveštaja o sprovođenju reforme javne uprave u Srbiji za 2017. godinu, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Misijom Sigma, održan u Beogradu 13. marta 2018. godine;

-Poseta studenata sa Odseka za radno pravo Erazmovog Univerziteta u Roterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 12. aprila 2018. godine;

-Poseta Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Beogradu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 19. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto na temu „Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 27. aprila 2018. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine.