Zaposleni

Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2017. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravosuđe u procesu evropskih integracija: Izazovi i mogućnosti za delotvornu zaštitu ljudskih prava“, u organizaciji Projekta podrške Evropske unije Pravosudnoj akademiji, održana 10. marta 2017. godine u Beogradu;

-Konferencija „Pravosuđe i mediji“, u organizaciji Društva sudija Srbije u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju​ (IRZ-Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) održana 12. maja 2017. godine u Beogradu;

-Svodna konferencija “Izazovi u primeni novog ZIO”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa projektima “Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, koji se finansira iz fondova EU, “Vladavina prava” i “Podrška poslovnoj zajednici” USAID-a, “Podrška sektoru pravosuđa u Srbiji”, koji finansira Multidonatorski poverenički fond (MDTF) i Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, održana u Beogradu 24. novembra 2017. godine;

-Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja”, završni događaj projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija, održana u Beogradu 1. decembra 2017. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto za izradu jedinstvenog Uputstva o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i Projekta „Efikasno pravosuđe“, koji se finansira iz fondova EU, održan od 26. do 28. januara 2017. godine u Šapcu;

- Svečano obeležavanje početka zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku“ - program u Srbiji, održano 2. marta 2017. godine u Beogradu;

-Predstavljanje Trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, održano 7. i 8. marta 2017. godine u UN u Ženevi;

-Partnerski forum „Koordiniranje donatorske podrške u sektoru pravosuđa“, u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa Zajedničkim višedonatorskim povereničkim fondom za podršku Sektoru pravosuđa, održan 15. marta 2017. godine u Beogradu;

-Okrugli sto “Izbegličko pravo - međunarodni i domaći standardi“, u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa UNHCR i Pravosudnom akademijom, održan u Beogradu 8. juna 2017. godine;

-Partnerski forum “Koordiniranje donatorske pomoći u sektoru pravosuđa”, u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa Zajedničkim višedonatorskim povereničkim fondom za podršku Sektoru pravosuđa, održan u Beogradu 28. septembra 2017. godine;

-Studijska poseta delegacije Vrhovnog kasacionog suda Sudu pravde Evropske unije, sa sedištem u Luksemburgu, u cilju boljeg razumevanja procedure, načina funkcionisanja i raznolikih ključnih problema u praksi Suda EU, u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF) Svetske banke, realizovana od 19. do 21. novembra 2017. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentacija „Izveštaja o upravljanju učinkom rada pravosuđa“, u organizaciji Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji finansira Evropska unija, održana 22. februara 2017. godine u Beogradu;

-Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu, održana u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), 17. marta 2017. godine u Beogradu;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, održana u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji 21. marta 2017. godine na Paliću;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Kragujevcu 10. aprila 2017. godine;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Nišu 12. maja 2017. godine;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 25. maja 2017. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Svetske banke, održan 1. i 2. februara 2017. godine u Beogradu;

-Sastanak predstavnika Misije programa SIGMA u oblasti reforme javne uprave (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) i predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, održan 9. marta 2017. godine u Beogradu;

-Prvi “SCN“ sastanak kontakt osoba Mreže vrhovnih sudova, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Strazburu, od 15. do17. juna 2017. godine;

-Drugi sastanak Savetodavnog odbora projekta “Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći”, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Aranđelovcu 23. juna 2017. godine;

-Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima sudova u Republici Srbiji “O spornim pravnim pitanjima i sudskoj praksi zaštite prava na suđenje u razumnom roku”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Savetom Evrope, održan u Beogradu 29. avgusta 2017. godine;

-Radni sastanak sudija Vrhovnog kasacionog suda sa sudijama Ustavnog suda, na temu odnosa Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda i redovnih sudova u Srbiji, održan u Beogradu 6. decembra 2017. godine.