Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini:

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Učešće u delegaciji Republike Srbije na 29. zasedanju Radne grupe Saveta za ljudska prava UN, radi razmatranja Izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, održano u Ženevi, 24. i 25. januara 2018. godine;

-Okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta državnih organa u suzbijanju privrednog kriminaliteta i korupcije”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Novom Sadu 11. januara, u Beogradu 12. i 13. februara 2018. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentacija publikacije „Pravna shvatanja i zaključci VKS u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira EU, USAID projekta „Vladavina prava“ i Pravosudne akademije održana 20. februara 2018. godine u Kragujevcu.