Zaposleni

 U 2017. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, održan u Valjevu 15. maja 2017. godine;

-Seminar „DE JURE – Data & Evidence for Justice Reform“ o jačanju institucionalnih kapaciteta u razumevanju vrednosti i važnosti obrade podataka u upravljanju predmetima u sudovima, održan u Vašingtonu od 13. do 16. juna 2017. godine.

Savetovanja

-Treće radno savetovanje o ujednačavanju sudske prakse za sudijske pomoćnike VKS, sudova republičkog ranga, apelacionih i viših sudova, sa fokusom na jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Multidonatorskim povereničkim fondom i Savetom Evrope, održano 7. marta 2017. godine u Zrenjaninu;

-Savetovanje sudija privrednih sudova na temu „Primena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima“, održano u Vršcu 19. i 20. aprila 2017. godine;

-Savetovanje “Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru“, u organizaciji Paragraf Lex-a, održano na Zlatiboru od 21. do 24. maja 2017. godine;

-Savetovanje privrednih sudova Republike Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano na Zlatiboru od 5. do 8. septembra 2017. godine;

-Savetovanje na temu „Reformski procesi i Poglavlje 23 (godina dana posle) –krivičnopravni aspekt“, u organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu uz podršku Pravosudne akademije, održano na Zlatiboru od 21. do 23. septembra 2017. godine.

Obuke

-Radionica „Vrednovanje predmeta po težini“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija, održana 6. marta 2017. godine u Beogradu;

- Obuka „Administering Windows Server 2012”, održana u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda, u februaru i martu 2017. godine u Beogradu;

- Obuka „Querying Microsoft SQL Server 2014”, održana u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda, u februaru i martu 2017. godine u Beogradu;

-Obuka „Osnovni ECDL”, održana u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda, u februaru i martu 2017. godine u Beogradu;

-Obuka „Napredni ECDL”, održana u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda, u maju 2017. godine u Beogradu;

-Obuka Evropske pravosudne akademije iz oblasti radnog i trgovinskog prava Evropske unije, u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), održana u Triru, Savezna Republika Nemačka, od 3. do 7. jula 2017. godine;

-Obuka savetnika Vrhovnog kasacionog suda “Pravo Evropske unije”, u organizaciji projekta “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji", održana u Vrhovnom kasacionom sudu 30. i 31. avgusta 2017. godine;

-Obuka Evropske pravosudne akademije u vezi zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), održana u Triru, Savezna Republika Nemačka, od 11. do 15. septembra 2017. godine;

- Regionalna radionica o reformi izvršnog postupka – unapređenje efikasnosti sudskog sistema izvršenja, u organizaciji TAIEX, održana u Sarajevu, 14. i 15. septembra 2017. godine;

-Radionica na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku projekta Saveta Evrope “Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”, održana u Beogradu 4. decembra 2017. godine.