Запослени

 У 2017. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар „Заснивање и престанак радног односа“, у организацији Факултета здравствених, правних и пословних студија Ваљево, Универзитет Сингидунум, одржан у Ваљеву 15. маја 2017. године;

-Семинар „DE JURE – Data & Evidence for Justice Reform“ о јачању институционалних капацитета у разумевању вредности и важности обраде података у управљању предметима у судовима, одржан у Вашингтону од 13. до 16. јуна 2017. године.

Саветовања

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике ВКС, судова републичког ранга, апелационих и виших судова, са фокусом на јуриспруденцију Европског суда за људска права, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мултидонаторским повереничким фондом и Саветом Европе, одржано 7. марта 2017. године у Зрењанину;

-Саветовање судија привредних судова на тему „Примена Закона о заштити права на суђење у разумном року у стечајним поступцима“, одржано у Вршцу 19. и 20. априла 2017. године;

-Саветовање “Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном сектору“, у организацији Paragraf Lex-a, одржано на Златибору од 21. до 24. маја 2017. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 5. до 8. септембра 2017. године;

-Саветовање на тему „Реформски процеси и Поглавље 23 (година дана после) –кривичноправни аспект“, у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу уз подршку Правосудне академије, одржано на Златибору од 21. до 23. септембра 2017. године.

Обуке

-Радионица „Вредновање предмета по тежини“ у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана 6. марта 2017. године у Београду;

- Обука „Administering Windows Server 2012”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у фебруару и марту 2017. године у Београду;

- Обука „Querying Microsoft SQL Server 2014”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у фебруару и марту 2017. године у Београду;

-Обука „Основни ECDL”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у фебруару и марту 2017. године у Београду;

-Обука „Напредни ECDL”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у мају 2017. године у Београду;

-Обука Европске правосудне академије из области радног и трговинског права Европске уније, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), одржана у Триру, Савезна Република Немачка, од 3. до 7. јула 2017. године;

-Обука саветника Врховног касационог суда “Право Европске уније”, у организацији пројекта “Подршка Европске уније Правосудној академији", одржана у Врховном касационом суду 30. и 31. августа 2017. године;

-Обука Европске правосудне академије у вези заштите података о личности, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), одржана у Триру, Савезна Република Немачка, од 11. до 15. септембра 2017. године;

- Регионална радионица о реформи извршног поступка – унапређење ефикасности судског система извршења, у организацији TAIEX, одржана у Сарајеву, 14. и 15. септембра 2017. године;

-Радионица на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта Савета Европе “Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”, одржана у Београду 4. децембра 2017. године.