Бранка Дражић

Бранка Дражић

Рођена је 1960. године у Књажевцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду, 17. октобра 1983. године. Правосудни испит је положила 24. децембра 1985. године.

У периоду од 15. октобра 1984. године до 31. децембра 1986. године радила је као судијски приправник у Првом општинском суду у Београду. Од 1. јануара 1987. године до 15. децембра 1992. године радила је као стручни сарадник у Окружном суду у Београду на пословима у грађанском одељењу укључујући и рад у писарници, на овери и у ванпарничном одељењу.

За судију Првог општинског суда у Београду изабрана је 16. децембра 1992. године. У наведеном суду поступала је као председник већа у грађанском одељењу.

Дана 11. јануара 2002. године изабрана је за судију Окружног суда у Београду, где је радила као члан већа у другостепеном грађанском одељењу за радне спорове, од 2003. године члан је већа у другостепеном грађанском одељењу, а од 2009. године члан већа у одељењу за рехабилитацију.

За судију Апелационог суда у Београду изабрана је 16. децембра 2009. године, а ступила на судијску функцију дана 1. јануара 2010. године, где је поступала као председник већа у грађанском одељењу. Од августа 2010. године била је председник већа у грађанском одељењу као и председник већа у грађанском одељењу за радне спорове, а од јануара 2012. године поступала је као председник IV већа у грађанском одељењу. Од 2016. године распоређена је и за одлучивање у предметима првостепене и другостепене заштите права на суђење у разумном року у грађанској материји. Од 2018. године била је заменик председника грађанског одељења Апелационог суда у Београду, као и члан редакције Билтена судске праксе Апелационог суда у Београду. Била је члан Комисије за надзор виших судова са подручја Апелационог суда у Београду.

У периоду од 2015. године до 2017. године била је председник Комисије за вредновање рада судија и председника Вишег суда у Београду.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација о темама из области грађанског права. Поседује сертификат за поступање у споровима из породичних односа, сертификат за поступање у споровима везаним за интелектуалну својину, сертификат за заштиту права на суђење у разумном року и накнаде штете – европски стандарди и судска пракса.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.