Правилник о безбедности и здрављу на раду

Председник Врховног касационог суда је на основу права, обавеза и одговорности утврђених  послодавацу и запосленима одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05), донео нормативни акт „Правилник о безбедности и здрављу на раду“.

Овим Правилником се у Врховном касационом суду нормативно уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, у циљу спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, као и права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду запослених и одговорних лица.

Суд је организовао послове за безбедност и здравље на раду попуњавањем радног места за безбедност и здравље на раду које је систематизовано у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду и ангажовањем правног лица или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду.