Повеља интерне ревизије Суда

На основу члана 2. тачка 22. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („ Службени гласник РС, бр. 99/2011 и 106/2013), председник Врховног касационог суда и интерни ревизор су 29.01.2014. године потписали Повељу интерне ревизије Врховног касационог суда.

Повеља интерне ревизије је интерни акт суда у којем су наведени сврха, овлашћења и одговорност интерног ревизора у суду. У Повељи се наводи да је интерни ревизор организационо и функционално независтан у односу на друге организационе јединице суда, са задатком да независно и непристрасно без спољних утицаја, проверава функционисање система одговорности у законском располагању јавним средствима суда, одобреним Буџетом Републике Србије.