Информатор о раду

Обавеза објављивања информатора о раду државних органа и других органа јавне власти регулисана је чланом 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21).

Суд најмање једанпут годишње, а најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину, израђује информатор са основним подацима о раду Суда, са подацима од значаја за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда јавности. Информатор о раду садржи: назив и седиште суда; годишњи распоред послова; контакт информације (телефон, факс, веб-страницу и адресу електронске поште), имена руководилаца судске управе и других организационих делова у Суду, податке о радном времену Суда и његових служби, имена и контакте лица овлашћених за пријем, обавештавање странака и поступање по притужбама; имена и контакте лица овлашћених за омогућавање разгледања, преписивања и копирања списа.

Информатор о раду се објављује у електронској верзији на интернет презентацији Врховног касационог суда www.vk.sud.rs, а на захтев заинтересованог лица може се бесплатно снимити или преузети одштампани текст Информатора о раду Врховног касационог суда на инфопулту Врховног касационог суда у згради Суда, у улици Немањина 9, у Београду, у складу са одредбом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја о накнади нужних трошкова.

Ажурирање података објављених у Информатору о раду врши се у складу Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Судским пословником и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (''Службени гласник РС'', бр. 68/10  и 10/22).