Надлежност Суда

Надлежност суда је, с обзиром на положај суда, као највишег у Републици Србији, Законом одређена у два основна правца деловања, у суђењу и изван суђења.

Врховни суд је надлежан да одлучује у суђењу:

  • о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом,
  • о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд,
  • и о преношењу надлежности ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Детаљније ...

Надлежност Врховног суда изван суђења:

  • обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима;
  • разматра примену закона и других прописа и рад судова;
  • именује судије Уставног суда;
  • даје мишљење о кандидату за председника Врховног суда
  • и врши друге надлежности одређене законом.

Детаљније ...

Врховни суд  у материји заштите права на суђење у разумном року одлучује:

  • о приговору ради убрзавања поступка (приговор);
  •  о жалби.

Детаљније ...