Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године али је проширена са изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија примена је отпочела од 21. маја 2014. године, и трајала до 31. децембра 2015. године. Ступањем на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року 01. јануара 2016. године, надлежност суда у тој материји детаљније је уређена.

Надлежност Врховног касационог суда је, с обзиром на положај тог суда, као највишег у Републици Србији, Законом одређена у два основна правца деловања, у суђењу и изван суђења.

Врховни касациони суд је надлежан да одлучује у суђењу:

  • о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом,
  • о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд,
  • и о преношењу надлежности ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Детаљније ...

Надлежност Врховног касационог суда изван суђења:

  • обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима;
  • разматра примену закона и других прописа и рад судова;
  • именује судије Уставног суда;
  • даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда
  • и врши друге надлежности одређене законом.

Детаљније ...

Врховни касациони суд  у материји заштите права на суђење у разумном року одлучује:

  • о приговору ради убрзавања поступка (приговор);
  •  о жалби.

Детаљније ...