Хоризонтално и вертикално уједначавање

Ово уједначавање судске праксе односи се на објављивање одлука и њихову размену између судова - хоризонтално и вертикално.

Увођењем новог ЦМС софтвера «Супер-САПС», путем централизоване апликације, биће решено питање размене судских одлука, хоризонтално и вертикално. 

Успостављена је електронска база судских одлука Врховног касационог суда (са 12.085 унетих одлука Врховног суда Србије и Врховног касационог суда), те Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Управног суда и апелационих судова, и то:

-екстерни ниво (www.sudskapraksa.sud.rs), који садржи искључиво анонимизоване одлуке, доступан свим грађанима са јавног интернета,

-интерни ниво Базе (www.sudskeodluke.sud.rs), који садржи и интегралне одлуке, доступан искључиво из правосудне мреже, у коју је унето укупно 208.310 одлука обележених дескрипторима и разврстаних по гранама права у интерном нивоу базе, од чега 26.551 анонимизираних одлука јавно доступних у екстерном нивоу Базе).

Израђена је јединствена номенклатура законских института за хоризонталну и вертикалну размену и претрагу по оваквој бази - која треба да се користи за вeб-сајт и CMS (АВП, САПС, тј. будући «Супер-САПС»), усвајањем Отворене листе дескриптора, као саставног дела Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама.

Евиденције судске праксе прате одлуке:

1) Европског суда за људска права

2) међународних тела за заштиту људских права,

од значаја за домаћу судску праксу.

Поред тога, успостављена је повезаност или могућност повезивања са постојећим посебним дигиталним (електронским) регистрима, за следеће одлуке:

-базом Правосудне академије, у којој се воде све објављене и преведене одлуке Европског суда за људска права у односу на Србију, са којом из електронске базе одлука Врховног касационог суда постоји повезаност путем хиперлинка;    

-Уставног суда Србије-са којом из електронске базе одлука Врховног касационог суда постоји могућност повезивања путем хиперлинка.    

Потребно је додатно успоставити и посебне дигиталне (електронске) и аналогне (у папиру) регистре, разврстане по гранама права, за следеће одлуке:

1. Међународних тела које надзиру примену Хашких конвенција

2. Виших судова

3. Одлуке било ког суда који је применио неки међународни инструмент