Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2019. години:

Конференције

-Регионална конференција на тему “Обавеза извршавања одлука Европског суда за људска права“, у организацији Програмске канцеларије Савета Европе у Подгорици, у сарадњи са Канцеларијом заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права, одржана  у Подгорици  31. јануара 2019. године;

-Конференција „Цивилно друштво за одговорну власт”, у организацији ЦРТЕ у сарадњи са организацијом Транспарентност Србија, Центром за правосудна истраживања, Фондацијом Славко Ћурувија и А11 Иницијативом за економска и социјална права, уз подршку Британске амбасаде у Београду, одржана у Београду 4. фебруара 2019. године;

-Koнференција поводом Европског дана жртава-Представљање нацрта Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, у организацији Министарства правде, одржана у Београду 22. фебруара 2019. године;

-Регионална конференција „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи-Слобода изражавања и медија“ у организацији Правосудне академије, одржана у Сарајеву 4. и 5. априла 2019. године;

-Конференција на тему „Одлуке о ограничавању располагања имовином и исправе јавниx бележника као доказна средства у кривичном поступку“, у организацији Јавнобележничке коморе Србије, одржана у Београду 6. априла 2019. године;

-Регионална конференција „Притвор и друге мере за осигурање присуства окривљеног - регионални правни оквир, најбоље праксе и начини побољшања” у организацији Мисијe ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 7. јуна 2019. године;

-Регионална конференција на тему признања страних судских одлука, у организацији Правосудне академије, одржана у Бечићима од 12. до15. јуна 2019. године;

-Конференција „Спорови мале вредности - где се Србија налази?“ у организацији Министарства правде и канцеларије Светске банке у Београду, одржана у Београду 24. јуна 2019. године;

-Регионална конференција ,,Подела одговорности у примени Европске конвенције о људским правима“ у организацији Савета Европе, одржана у Сарајеву 24. и 25. октобра 2019. године;

-Међународнa конференцијa „Борба против корупције за напредак Југоисточне Европе“ у организацији Министарства правде, одржана у Београду од 3. до 5. новембра 2019. године;

-Међународнa конференцијa „Критична улога правосуђа у борби против трговине људима“ у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), одржана у Ташкенту 13. и 14. новембра 2019. године;

-Конференција „У праву си!” поводом обележавања Међународног дана људских права, у организацији Канцеларијe за људска и мањинска права, одржана у Београду 10. децембра 2019. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто поводом разматрања спорних питања, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржан у Београду 5. марта 2019. године;

-Шести регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE центра и Civil Rights Defenders, одржан у Дубровнику од 22. до 23. марта 2019. године.

-Округли сто ,,Однос суда и медија'' у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, Удружења новинара Србије и  Врховног касационог суда, одржан у Београду 27. марта 2019. године;

-Oкругли сто „Суђења у предметима привредног криминала и корупције“,  у организацији Врховног касационог суда, Правосудне академије и USAID Пројекта за одговорну власт, одржан у Београду 29. марта 2019. године;

-Студијска посета у оквиру ЕУ пројекта „Подршка јачању капацитета Правосудне академије“- Национална мрежа за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије уз подршку Савета Европе и пројекта „Horisontal Facility“, одржана  у Стразбуру од 22. до 26. априла 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Крагујевцу 10. маја 2019. године;

-Округли сто „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу”, у организацији Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID) у сарадњи са Врховним касационим судом, Министарством правде и Комором јавних извршитеља, одржан у Београду 14. маја 2019. године;

-Стручна расправа „Слобода изражавања у пракси Европског суда за људска права и домаћих судова“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржана у Београду 31. маја 2019. године;

-„Будвански правнички дани”-Актуелна питања савременог законодавства, у организацији Савеза удружења правника Србије и Републике Српске, одржани у Будви од 2. до 6. јуна 2019. године;

-Округли сто о судској пракси у области извршења, у организацији Америчке привредне коморе у Србији уз подршку Министарства правде, одржан у Београду 12. јуна 2019. године;

-Tрећа мисија чији је задатак припрема Нацрта закона о правосудној сарадњи у кривичним стварима са државама чланицама ЕУ, у организацији Министарства правде, уз подршку пројекта IPA 2017, одржана у Новом Саду од 10. до14. јуна 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Нишу 21. јуна 2019. године;

-Округли сто у оквиру консултативног процеса о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, у организацији Министарства правде уз подршку УСАИД пројекта „Владавина права“, одржан у Београду 24. јуна 2019. године;

- Mеђународни научни скуп под називом „Проузроковање и накнаде штете и осигурање“ у организацији Удружења за одштетно право, Института за упоредно право и Правосудне академије, одржан у Ваљеву од 12. до 14. септембра 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Новом Саду 13. септембра 2019. године;

-Округли сто о судској пракси у области стечаја, у организацији Америчке привредне коморе у Србији, уз подршку Министарства правде, одржан у Београду 23. септембара 2019. године;

-Представљање Анализе спорова мале вредности, у организацији Форума судија Србије, одржана у Београду 28. октобра 2019. године;

-Округли сто ,,Спровођење измена и допуна кривичног законика“ у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 22. новембра 2019. године;

-Стручни скуп на тему „Проблеми у примени прописа о решавању радних спорова пред судовима опште надлежности, с освртом на судску праксу“ у организацији Центара за едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“, одржан на Копаонику 1. и 2. децембра 2019. године.

Јавне расправе и презентације

-Прво представљање јавности – приватном и државном сектору Статистика за анализу ефикасности и делотворности система и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма и Типологија прања новца и финансирања тероризма, у организацији Министарства финансија, одржано у Београду 1. јула 2019. године;

-Презентацијa „Практикума за истраге и суђења кривичних дела корупције” у организацији Правосудне академије и УСАИД Пројекта за одговорну власт, одржана у Београду 20. септембра 2019. године.

Састанци и седнице

- Састанак координационог тела у вези са извештавањем и учешћем на састанку са Заједничком групом у оквиру ICRG (прање новца), у организацији министарства финансија, одржан у Паризу 23. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду програма обуке за спречавање прања новца, у организацији aмбасаде САД у Београду, одржан у Вршцу 29. и 30. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за припрему радног текста Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019-2024. године, у организацији министарства правде, одржан у Београду 31. јануара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду Нацрта измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова као и пратећих подзаконских аката, у организацији Министарства правде, одржан у Врховном касационом суду 11. фебруара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду Нацрта правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских помоћника - израдa Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова,  одржан у Београду 13. фебруара 2019. године;

-Билатерални састанк заменика директора Директората за људска права Савета Европе са в.ф. председника Врховног касационог суда и председницима апелационих судова, одржан у Врховном касационом суду 19. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Женеви 28. фебруара 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду периодичног извештаја о примени Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду 28. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом Друге експертске мисије чији је задатак припрема Нацрта закона о правосудној сарадњи у кривичним стварима са државама чланицама ЕУ, у организацији Министарства правде, одржан у Новом Саду од 18. до 22. марта 2019. године;

- Састанак поводом Експертске мисије за Поглавље 24, везано за теме сузбијања тероризма и насилног екстремизма, у организацији Министарства правде и Министарства унутрашњих послова, одржан у Београду 26. и 27. јуна 2019. године;

- Први састанак Управног одбора пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање системских кршења људских права у Србији”, који спроводи Савет Европе у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horisontal Facility за Западни Балкан и Турску”, одржан у Београду 12. јула 2019. године;

-Састанак в.ф. председника и судија Врховног касационог суда са представницима делегације Врховног суда Народне Републике Кине, одржан у Врховном касационом суду 19. септембра 2019. године;

-Састанак са представницима мађарске делегације ради експертске консултације на тему извршења пресуда и усклађивања са стандардима ЕСЉП; утицај стандарда и судске праксе са освртом на суђење у разумном року и преоптерећеност затворских капацитета, у организацији Министарства правде одржан у Београду 21. новембра 2019. године;

-Састанак Радне групе за израду Заједничког основног документа о Републици Србији, у организацији Канцеларијe за људска и мањинска права, одржан у Београду 27. новембра 2019. године;

-Састанак делегације Републике Србије на пленарном заседању Комитета Манивал, у организацији Министарства финансија, одржан у Стразбуру од 2. до 6. децембра 2019. године;

-Састанци експертске мисије из области високе корупције, у организацији Министарства правде, одржани у Београду у периоду од 10. до 12. децембра 2019. године.