Придруживање ЕУ

Поглавље 23

Приступање Европској унији је сложен процес који се одвија на неколико међусобно зависних нивоа. С једне стране, то је Процес стабилизације и придруживања, а са друге стране су приступања и преговори. Правне тековине (познате као Aquis communautaire) подељење су у 35 поглавља а преговори о чланству су процес током кога ће се Србија прилагодити правном, економском и друштвеном систему Европске уније.

Досадашња искуства проширења Европске уније су искристалисала поглавља 23 – Правосуђе и основна права и 24 – Правда, слобода и безбедност, као кључна за коначну одлуку о примању нове државе у чланство.

Поглавље 23 – Правосуђе и основна права је уведено након шестог таласа проширења Европске уније. Материја о којој се разговара у овом поглављу се односи на правосуђе, основна права, антикорупцијску политику и основна права држављана ЕУ.

Врховни касациони суд је активно учествовао на експланаторном састанку за Поглавље 23, који се одржао 25-26. септембра 2013. године, као и на билатералном састанку одржаном 9-10. децембра 2013. године у Бриселу.  У оквиру правосуђа се говори о јачању независноти, непристрасности, професионалности и ефикасности правосуђа који су од непроцењиве важности за поверење у правосудни систем.

У сарадњи са другим институцијама, укљученим у овај процес, Врховни касациони суд је у току 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године наставио рад у оквиру овог поглавља, посебно у делу  који се односи на ефикасност судова.

Влада Србије усвојила је 10. јула 2020. године Стратегију развоја правосуђа за период 2020-2025. године и ревидирани Акциони план за Поглавље 23.

Поглавље 24

Врховни касациони суд такође учествује у Поглављу 24 - Правда, слобода и безбедност које се односи на питања као што су гранична контрола, визе, спољне миграције, азил, полицијска сарадња, борба против организованог криминала и тероризма, сарадња у области дрога, царинска сарадња и правосудна сарадња у кривичним и грађанским ставрима. Једно од најважнијих достигнућа Европске уније било је стварање подруча без унутрашњих граница у којем се грађани слободно крећу, без граничне контроле. Како би држављани ЕУ користили ово право у пуној мери, као и слободу избора у којој ће држави чланици да живе и раде, Европска унија посебну пажњу посвећује овом Поглављу.

Сдуска сарадња у грађанским и кривичним ставрима подразумева међусобно признавање и извршавање судских одлука међу државама чланицама, достављање докумената, сарадњу приликом прикупљања доказа као и слободан приступ правди када се ради о предметима са прекограничним елементом. Очекује се да се успостави директна комуникација судова у Србији са судовима у земљама Европске уније, без посредовања извршне власти. Све ово захтева усклађивање законодавног и правосудног система. Представници Врховног касационог суда су чланови Радне групе за израду Акционог плана за Потпоглавље: ''Правосудна сарадња у грађанским и кривичним стварима'' Поглавља 24.