Pridruživanje EU

Poglavlje 23

Pristupanje Evropskoj uniji je složen proces koji se odvija na nekoliko međusobno zavisnih nivoa. S jedne strane, to je Proces stabilizacije i pridruživanja, a sa druge strane su pristupanja i pregovori. Pravne tekovine (poznate kao Aquis communautaire) podeljenje su u 35 poglavlja a pregovori o članstvu su proces tokom koga će se Srbija prilagoditi pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu Evropske unije.

Dosadašnja iskustva proširenja Evropske unije su iskristalisala poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao ključna za konačnu odluku o primanju nove države u članstvo.

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava je uvedeno nakon šestog talasa proširenja Evropske unije. Materija o kojoj se razgovara u ovom poglavlju se odnosi na pravosuđe, osnovna prava, antikorupcijsku politiku i osnovna prava državljana EU.

Vrhovni kasacioni sud je aktivno učestvovao na eksplanatornom sastanku za Poglavlje 23, koji se održao 25-26. septembra 2013. godine, kao i na bilateralnom sastanku održanom 9-10. decembra 2013. godine u Briselu.  U okviru pravosuđa se govori o jačanju nezavisnoti, nepristrasnosti, profesionalnosti i efikasnosti pravosuđa koji su od neprocenjive važnosti za poverenje u pravosudni sistem.

U saradnji sa drugim institucijama, uključenim u ovaj proces, Vrhovni kasacioni sud je u toku 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godine nastavio rad u okviru ovog poglavlja, posebno u delu  koji se odnosi na efikasnost sudova.

Vlada Republike Srbije usvojila je 27. aprila 2016. godine, Akcioni plan za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Saznajte više...

Poglavlje 24

Vrhovni kasacioni sud takođe učestvuje u Poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbednost koje se odnosi na pitanja kao što su granična kontrola, vize, spoljne migracije, azil, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, saradnja u oblasti droga, carinska saradnja i pravosudna saradnja u krivičnim i građanskim stavrima. Jedno od najvažnijih dostignuća Evropske unije bilo je stvaranje područa bez unutrašnjih granica u kojem se građani slobodno kreću, bez granične kontrole. Kako bi državljani EU koristili ovo pravo u punoj meri, kao i slobodu izbora u kojoj će državi članici da žive i rade, Evropska unija posebnu pažnju posvećuje ovom Poglavlju.

Sduska saradnja u građanskim i krivičnim stavrima podrazumeva međusobno priznavanje i izvršavanje sudskih odluka među državama članicama, dostavljanje dokumenata, saradnju prilikom prikupljanja dokaza kao i slobodan pristup pravdi kada se radi o predmetima sa prekograničnim elementom. Očekuje se da se uspostavi direktna komunikacija sudova u Srbiji sa sudovima u zemljama Evropske unije, bez posredovanja izvršne vlasti. Sve ovo zahteva usklađivanje zakonodavnog i pravosudnog sistema. Predstavnici Vrhovnog kasacionog suda su članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana za Potpoglavlje: ''Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima'' Poglavlja 24.