Pridruživanje EU

 

Pristupanje Evropskoj uniji je složen proces koji se odvija na nekoliko međusobno zavisnih nivoa. S jedne strane, to je Proces stabilizacije i pridruživanja, a sa druge strane su pristupanja i pregovori. Pravne tekovine (poznate kao Aquis communautaire) podeljenje su u 35 poglavlja a pregovori o članstvu su proces tokom koga će se Srbija prilagoditi pravnom, ekonomskom i društvenom sistemu Evropske unije.

Dosadašnja iskustva proširenja Evropske unije su iskristalisala poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao ključna za konačnu odluku o primanju nove države u članstvo.

Poglavlje 23

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava je uvedeno nakon šestog talasa proširenja Evropske unije. Materija o kojoj se razgovara u ovom poglavlju se odnosi na pravosuđe, osnovna prava, antikorupcijsku politiku i osnovna prava državljana EU.

U okviru pravosuđa razmatraju se mere koje imaju za cilj da doprinesu nezavisnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i efikasnosti pravosuđa koji su od neprocenjive važnosti za poverenje u pravosudni sistem. Zato je od velike važnosti praćenje sprovođenja aktivnosti predviđenih ranije u Akcionom planu za Poglavlje 23, a sada u Revidiranom akcionom planu za Poglavlje 23.

U saradnji sa drugim institucijama, uključenim u proces izveštavanja o sprovođenju aktivnosti definisanih Akcionim planom za Poglavlje 23, Vrhovni kasacioni sud kontinuirano sprovodi aktivnosti u okviru ovog poglavlja, posebno u delu  koji se odnosi na efikasnost sudova. Vrhovni kasacioni sud je kvartalno izveštavao o sprovođenju aktivnost iz Akcionog plana za Poglavlje 23, učestvovao u izradi revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i od druge polovine 2020. godine nastavio da sprovodi aktivnosti u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23.

Vrhovni kasacioni sud takođe učestvuje u radu Sektorske radne grupe – sektor pravda, s ciljem programiranja podrške iz  predpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2019 i IPA 2020).

Izveštaji o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23

Poglavlje 24

Vrhovni kasacioni sud takođe učestvuje u Poglavlju 24 - Pravda, sloboda i bezbednost koje se odnosi na pitanja kao što su granična kontrola, vize, spoljne migracije, azil, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, saradnja u oblasti droga, carinska saradnja i pravosudna saradnja u krivičnim i građanskim stavrima. Jedno od najvažnijih dostignuća Evropske unije bilo je stvaranje područja bez unutrašnjih granica u kojem se građani slobodno kreću, bez granične kontrole. Kako bi državljani EU koristili ovo pravo u punoj meri, kao i slobodu izbora u kojoj će državi članici da žive i rade, Evropska unija posebnu pažnju posvećuje ovom Poglavlju.

Sudska saradnja u građanskim i krivičnim stavrima podrazumeva međusobno priznavanje i izvršavanje sudskih odluka među državama članicama, dostavljanje dokumenata, saradnju prilikom prikupljanja dokaza kao i slobodan pristup pravdi kada se radi o predmetima sa prekograničnim elementom. Očekuje se da se uspostavi direktna komunikacija sudova u Srbiji sa sudovima u zemljama Evropske unije, bez posredovanja izvršne vlasti. Sve ovo zahteva usklađivanje zakonodavnog i pravosudnog sistema.

Revidirani Akcioni plan za Poglavlje 24 usvojen je u julu 2020. godine. Vrhovni kasacioni sud sarađuje sa nadležnim organima u sprovođenju pojedinih aktivnosti iz ovog Akcionog plana, posebno u delu koji se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala i zaštitu prava žrtava.