Sudije

U 2019. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar u Strazburu povodom otvaranja sudeće godine, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 25. januara 2019. godine;

-Seminar - kurs usavršavanja engleskog jezika za potrebe međunarodne saradnje u krivičnim predmetima, u organizaciji Evropske sudijske mreže, održan u Bukureštu od 11. do 15. marta 2019. godine;

-Seminar za polaznike Pravosudne akademije „Primena antidiskriminacionog zakonodavstva u Republici Srbiji“, u organizaciji Pravosudne akademije, održan na Zlatiboru u periodu od 17. do 20. juna 2019. godine.

Savetovanja

-Peto Godišnje savetovanje javnih izvršitelja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja, održano na Zlatiboru 29. i 30. marta 2019. godine;

-Savetovanje privrednih sudova Republike Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano u Vršcu od 23. do 24. aprila 2019. godine;

-Savetovanje ,,Pravosuđe na prekretnici“ u organizaciji Alumni kluba Pravosudne akademije, održano na Zlatiboru od 7. do 10. maja 2019. godine;

-Savetovanje ,,Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni“ u organizaciji IP „Glosarijuma“ održano u Beogradu od 8. do 10. maja 2019. godine;

-Godišnje savetovanje sudija privrednih sudova Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano na Zlatiboru od 3. do 6. septembra 2019. godine;

-Godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, u organizaciji Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu uz saradnju Ministarstva pravde, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održano na Zlatiboru od 19. do 21. septembra 2019. godine;

-Savetovanje „Oktobarski pravnički dani“ u organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa suorganizatorima: Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Advokatskom komorom Republike Srpske, Notarskom komorom Republike Srpske i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, održano u Banja Luci 3. i 4. oktobra 2019. godine;

-Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2019“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano u Vrnjačkoj Banji od 10. do 12. oktobra 2019. godine;

- Sudijski dani - Dani crnogorskog sudstva, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, održani u Bečićima u periodu od 28. do 30. oktobra 2019. godine;

-Trideset drugi susret Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović sa opštom temom „Pravo i snaga umnosti - posvećeno osnivaču Kopaoničke škole akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću”, održan na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2019. godine.

Obuke

-Otvaranje Nacionalne škole sudija Ukrajine - Obuka sudija u vezi sa postupanjem u predmetima korupcije i organizovanog kriminala, u organizaciji USAID New Justice Program, održano u Kijevu 1. aprila 2019. godine;

-Obuka novoizabranih sudija iz oblasti Porodičnog zakona i specijalizacije iz oblasti prava deteta kao i iz oblasti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Beogradu 22. maja  2019. godine;

-Regionalna edukacija namenjena sudijama, tužiocima, policijskim službenicima, finansijskim istražiteljima, finansijsko - obaveštajnim agentima, službenicima za oduzimanje protivpravno stečene imovine i poreskim inspektorima iz regije Zapadnog Balkana, organizovana u okviru Programa razvoja prekomorskih pravosudnih sistema Ministarstva pravosuđa SAD, održana u Dubrovniku od 23. do 27. septembra 2019. godine;

-Vikend škola na temu izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava, u organizaciji Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava Saveta Evrope u partnerstvu sa Centrom za ljudska prava Pravnog fakulteta u Beogradu, održana u Vršcu od 1. do 3. novembra 2019. godine;

- Radionica „Pravosuđe i odnosi sa javnošću kroz prizmu Komunikacione strategije i slobode izražavanja“ u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa USAID Projektom vladavine prava, održana u Beogradu 14. i 15. novembra 2019. godine;

- Radionica - obuka na temu „Pravosuđe i odnosi sa javnošću kroz prizmu Komunikacione strategije i slobode izražavanja“ u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa USAID Projektom vladavine prava, održana u Novom Sadu 4. decembara 2019. godine.