Predsednik Suda

Jasmina Vasović

Rođena je 1. avgusta 1969. godine u Čačku.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Pravosudni ispit je položila 27. juna 2000. godine.

Pripravnički staž obavila je u periodu od 18. maja 1998. godine do 26. juna 2000. godine u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. U periodu od 27. juna 2000. do 27. decembra 2001. godine radila je kao sudijski pomoćnik u istom sudu. Za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 27. decembra 2001. godine, gde je od polaganja zakletve 10. januara 2002. godine do juna 2002. godine bila raspoređena u Odeljenje istrage, a od juna 2002. godine do jula 2003. godine u Građansko odeljenje. U periodu od 2003. godine do 2009. godine bila je raspoređena da postupa u Krivičnom odeljenju Prvog opštinskog suda u Beogradu. Dana 16. decembra 2009. godine izabrana je za sudiju Višeg suda u Beogradu, gde je od januara 2010. godine raspoređena u Odeljenje istrage, a od januara 2011. godine u Krivično odeljenje istog suda. Za sudiju Apelacionog suda u Beogradu izabrana je 22. oktobra 2013. godine, gde je bila raspoređena u Krivično odeljenje, dok je od januara 2015. godine postupala i u predmetima Posebnog odeljenja za organizovani kriminal.

Bila je predstavnik Republike Srbije u Evropskoj pravosudnoj mreži, član Programskog saveta Pravosudne akademije, mentor, predavač i trener na Pravosudnoj akademiji. 

Učesnik je brojnih seminara iz oblasti pravosuđa u zemlji i inostranstvu, bila je član radne grupe i autor je predgovora za Zakon za suđenje u razumnom roku, autor je više radova objavljenih u pravosudnim biltenima.

Na funkciju predsednika suda stupila je 16. aprila 2021. godine na Opštoj sednici, pošto je prethodno izabrana na Šestoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održanoj 8. aprila 2021. godine.