Sudska nadležnost

Sudska nadležnost određena je Ustavom i zakonom. Zakonom je utvrđeno da sud ne može odbiti da postupi i odluči o stvari za koju je nadležan ali može da se oglasi nenadležnim i u toku postupka ako utvrdi da za rešavanje spora nije nadležan sud nego neki drugi organ. Sud u toku celog postupka, po službenoj dužnosti pazi da li rešavanje spora spada u sudsku nadležnost. Sastav suda određen je zakonom u odnosu na nadležnost suda i vrstu materije u kojoj se sudi.