Obraćanje stranaka Sudu

Obraćanje stranaka Sudu može biti usmeno i pismeno, u vezi primljenog predmeta iz nadležnosti Suda, i pismeno, u vezi pritužbe na rad sudova ili sudije i urgencije.

PRITUŽBA NA RAD SUDOVA: Odredbom člana 8. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13) i člana 9. Sudskog poslovnika („Službeni glasnik RS“, br. 110/09, 70/11, 19/12 i 89/13), uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku na pritužbu na rad suda kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod.

U skladu sa članom 55. Zakona o uređenju sudova, po pritužbama građana postupa predsednik suda.

Ukoliko se korisnik odluči da pritužbu uputi predsedniku suda preko Vrhovnog kasacionog suda putem elektronske pošte, u tom slučaju neophodno je da popuni podatke prema priloženom obrascu koji treba da sadrži minimum podataka za postupanje (naziv suda, oznaku i broj sudskog predmeta i kratak sadržaj).

Neophodno je da navedeni podaci budu dostavljeni na obrascu koji je svojeručno potpisan od strane podnosioca, skeniran i priložen u elektronskom pismu (attachment).

Pritužba se može dostaviti putem email-a na adresu: uprava@vk.sud.rs ili putem pošte na adresu Vrhovnog kasacionog suda.

Zakonitost i pravilnost sudskih odluka ne mogu biti predmet razmatranja po pritužbama.