Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2020. godini:

Konferencije

- Video konferencija na kojoj je prezentovan Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema, u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu 27. jula 2020. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Ekspertska diskusija „Životna sredina i ljudska prava: nacionalna i perspektiva Evropskog suda za ljudska prava”  u organizaciji Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope (zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”), održana u Beogradu 22. septembra 2020. godine.  

- Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 28. septembra 2020. godine;

- Sedmi regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu na temu „KOVID-19 i Evropska konvencija o ljudskim pravima”, u organizaciji švedske međunarodne organizacije „Civil Rights Defenders“, održan u Beogradu 16. i 17. oktobra 2020. godine.

Sastanci i sednice

- Zajednički sastanak o pravdi, reformi pravosuđa, sprovođenju zakona i antikorupcijskim pitanjima,  u organizaciji OECD razvojnog centra, održan u Beogradu 25. februara 2020. godine.