Sudska praksa Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava

Pored procesnih zakona koji predviđaju mogućnost podnošenja pravnih lekova, kao garancija poštovanja ljudskih prava, predviđeni su uslovi za ponavljanje pravosnažno okončanog postupka po predlogu stranke, kada stranka stekne mogućnost da upotrebi odluku Evropskog suda za ljudska prava, kojom je utvrđena povreda ljudskog prava, a to je moglo biti od uticaja na donošenje povoljnije odluke, odnosno ukoliko je Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u postupku pred redovnim sudovima, a to je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke.