Sudska vlast

Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava se ostvaruje, između ostalog, i nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.
Uređenje vlasti u Republici Srbiji počiva na načelu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnos ove tri grane vlasti zasnovan je na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Sudska vlast je nezavisna.

(Iz Ustava Republike Srbije, čl. 3 i 4)