Osnovni podaci o Sudu

Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Počeo je sa radom 1. januara 2010. godine, kada i drugi sudovi osnovani prema organizaciji sudstva i nadležnosti sudova, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08 i 104/09). Početkom 2014. godine, sa izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova i novim Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, ustanovljena je i počela sa radom nova mreža sudova. Od 21. maja 2014. godine i Vrhovni kasacioni sud je pretrpeo izmene u organizaciji i nadležnosti.

Sedište Vrhovnog kasacionog suda je od 2010. godine u zgradi državnih organa u Nemanjinoj 9 u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je od 16. aprila 2021. godine sudija Jasmina Vasović.

Sa predsednikom, na dan 16. januar 2023. godine, Sud ima 38 izabranih sudija Vrhovnog kasacionog suda a sudsko osoblje čine 217 zaposlenih, od kojih su 10 državni službenici na položaju, 58 sudijski pomoćnici - savetnici Vrhovnog kasacionog suda, a ostalo čine državni službenici i nameštenici na informacionim, računovodstvenim, tehničkim, administrativnim i ostalim pratećim poslovima bitnim za uspešno funkcionisanje Suda.

 

Naziv i adresa: 
Vrhovni kasacioni sud

Adresa: 
Nemanjina 9

Poštanski broj, grad i država:
11000 Beograd, Republika Srbija

Šifra delatnosti:
8423

Broj žiro-računa:
840-1620-21 izvršenje Republičkog budžeta

Matični broj:
17772783

Poreski identifikacioni broj državnog organa:
106399801

Veb adresa: www.vk.sud.rs

Glavni i odgovorni urednik veb prezentacije Suda je predsednik suda Jasmina Vasović.