Основни подаци о Суду

Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Почео је са радом 1. јануара 2010. године, када и други судови основани према организацији судства и надлежности судова, у складу са одредбама Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09). Почетком 2014. године, са изменама и допунама Закона о уређењу судова и новим Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, установљена је и почела са радом нова мрежа судова. Од 21. маја 2014. године и Врховни касациони суд је претрпео измене у организацији и надлежности.

Седиште Врховног касационог суда је од 2010. године у згради државних органа у Немањиној 9 у Београду.

Председник Врховног касационог суда је од 16. априла 2021. године судија Јасмина Васовић.

Са председником, на дан 16. јануар 2023. године, Суд има 38 изабраних судија Врховног касационог суда а судско особље чине 217 запослених, од којих су 10 државни службеници на положају, 58 судијски помоћници - саветници Врховног касационог суда, а остало чине државни службеници и намештеници на информационим, рачуноводственим, техничким, административним и осталим пратећим пословима битним за успешно функционисање Суда.

 

Назив и адреса: 
Врховни касациони суд

Адреса: 
Немањина 9

Поштански број, град и држава:
11000 Београд, Република Србија

Шифра делатности:
8423

Број жиро-рачуна:
840-1620-21 извршење Републичког буџета

Матични број:
17772783

Порески идентификациони број државног органа:
106399801

Веб адреса: www.vk.sud.rs

Главни и одговорни уредник веб презентације Суда је председник суда Јасмина Васовић.