О Високом савету судства

Високи савет судства је уставна категорија од 2006. године (према Уставу Републике Србије, „Сл. Гласник РС 98/2006). Конституисан је 06. априла 2009. године. Као самосталан правосудни орган започео је са радом 01. јануара 2010. године (Закон о Високом савету судства „Сл.гласник РС“, број 116/2008), са мрежом судова, према Закону о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008 и 104/2009). 

Основним уставним начелима гарантује се владавина права као врховна вредност Устава, да уређење власти почива на подели власти на: законодавну, извршну и судску, да судску власт врше судови који гарантују владавину права, и да судска власт има искључиво право да примењује правду на основу Устава и закона, да је Високи савет судства гарант институционалне и индивидуалне независности и самосталности судова и судија и да је оснивање, надлежност, одлучивање и састав Савета уставна категорија, да су судови и судије независни и самостални у спровођењу правде и потчињени само Уставу и закону и да се у складу са начелом поделе власти и парламентарне одговорности Министарства правде, успостави оптималан однос надлежности Министарства правде и Високог савета судства, као институција које су одговорне за функционисање правосудног система.

У складу са начелом независности, одговорност за управљање судским системом у највећој мери је на Високом савету судства, задржавајући у Министарству правде неопходне надлежности у овој области, у складу са принципом парламентарне одговорности Министарства правде за функционисање судског система у делу који се не односи на вршење судијске власти, да би се обезбедио уставни принцип равнотеже и међусобне контроле законодавне, извршне и судске власти.

Високи савет судства има 11 чланова. У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају, и осам изборних чланова које бира Народна скупштина у складу са законом. Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат а други професор правног факултета.

Високи савет судства има Административну канцеларију за спровођење послова из своје надлежности.