Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2019. години:

 Округли столови, скупови, форуми и посете

-Извршење пресуда ЕУ суда за људска права у односу на Србију – oбавезе судова и тужилаштава у светлу пресуде у предмету Зорица Јовановић против Србије, у организацији Савета Европе, одржан 28. јануара 2019. године у Београду;

-Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано 28. јануара 2019. године у Београду;

-Билатерални састанк заменика директора Директората за људска права Савета Европе са в.ф. председника Врховног касационог суда и председницима апелационих судова, одржан у Врховном касационом суду 19. фебруара 2019. године.

Састанци и седнице

-Састанак поводом Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Женеви 28. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом електронске размене података из регистра прекршајних санкција, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 13. марта 2019. године;

-Састанак са делегацијом Саветодавног комитета Окрвирне конвенције-Четврти перодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду 22. марта 2019. године.