Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2019. години:

Конференције

-Завршна регионална конференција програма „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску, у организацији Савета Европе, одржана у Тирани, 3. априла 2019. године;

-Регионална конференција ,,Подела одговорности у примени Европске конвенције о људским правима“ у организацији Савета Европе, одржана у Сарајеву 24. и 25. октобра 2019. године.

 Округли столови, скупови, форуми и посете

-Извршење пресуда ЕУ суда за људска права у односу на Србију – oбавезе судова и тужилаштава у светлу пресуде у предмету Зорица Јовановић против Србије, у организацији Савета Европе, одржан 28. јануара 2019. године у Београду;

-Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано 28. јануара 2019. године у Београду;

-Билатерални састанк заменика директора Директората за људска права Савета Европе са в.ф. председника Врховног касационог суда и председницима апелационих судова, одржан у Врховном касационом суду 19. фебруара 2019. године.

-Округли сто ,,Однос суда и медија'', у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, Удружења новинара Србије и Врховног касационог суда, одржан у Београду 27. марта 2019. године;

-Oкругли сто „Суђења у предметима привредног криминала и корупције“  у организацији Врховног касационог суда, Правосудне академије и USAID Пројекта за одговорну власт, одржан у Београду 29. марта 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Крагујевцу 10. маја 2019. године;

-Округли сто „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу”, у организацији Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID) у сарадњи са Врховним касационим судом, Министарством правде и Комором јавних извршитеља, одржан у Београду 14. маја 2019. године;

-Стручна расправа „Слобода изражавања у пракси Европског суда за људска права и домаћих судова“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржана у Београду 31. маја 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Нишу 21. јуна 2019. године;

-Округли сто „Однос суда и медија“ у организацији Врховног касационог суда, Мисије ОЕБС-а у Србији и Удружења новинара Србије, одржан у Новом Саду 13. септембра 2019. године;

- Обележавање Међународнoг дана права јавности да зна, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Независним удружењем новинара Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијом невладиних организација за слободу приступа информацијама, одржано у Београду 27. септембра 2019. године.

Јавне расправе и презентације

-Представљање Извештаја Европске комисије за ефикасност правосуђа („СЕПЕЖ“) „Европски правосудни системи – ефикасност и квалитет правде - издање за 2018. годину“, у организацији Министарства правде у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, уз подршку ИПА 2015 пројекта „ЕУ за Правду“ одржано у Београду 18. априла 2019. године;

- Прво представљање јавности – приватном и државном сектору Статистика за анализу ефикасности и делотворности система и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма и Типологија прања новца и финансирања тероризма, у организацији Министарства финансија, одржано у Београду 1. јула 2019. године.

Састанци и седнице

-Састанак поводом Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Женеви 28. фебруара 2019. године;

-Састанак поводом електронске размене података из регистра прекршајних санкција, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 13. марта 2019. године;

-Састанак са делегацијом Саветодавног комитета Окрвирне конвенције-Четврти перодични извештај о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду 22. марта 2019. године;

-Трећи састанак контакт особа у оквиру сарадње Мреже највиших судова са Европским судом за људска права (тематске радионице о пракси ЕСЉП у две области:  миграције и тероризам) у организацији Савета Европе кроз пројекат HELP–Подршка Западном Балкану, одржан у Стразбуру 6. и 7. јуна 2019. године;

- Састанк са представницима Европске комисије и Министарства за европске интеграције у вези са табелама о праћењу напретка у оквиру области у поглављима 23 и 24, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 12. јуна 2019. године;

-Састанак Радне групе за праћење припреме, израде и тестирања Електронског регистра коруптивних предмета (ЕРКП), у организацији Министарства правде одржан у Београду 12. јула 2019. године;

-Састанак в.ф. председника и судија Врховног касационог суда са представницима делегације Врховног суда Народне Републике Кине, одржан у Врховном касационом суду 19. септембра 2019. године;

-Припремни састанк Пододбора за правду, слободу и безбедност, у организацији Министарства правде одржан у Београду 23. септембра 2019. године;

-Састанак Радне групе за сектор правде, у циљу презентације постигнутих резултата у процесу израде вишегодишњег планског документа за међународну развојну помоћ 2019-2025 (НАД), у организацији Министарства за европске интеграције у сарадњи са Министарством правде, одржан у Београду 29. новембра 2019. године;

-Састанци експертске мисије из области високе корупције, у организацији Министарства правде, одржани у Београду у периоду од 10. до 12. децембра 2019. године.