Запослени

У 2019. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији  Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду 31. јануара 2019. године;

-Семинар о континуираном стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и кључне новине у области финансијског управљања и контроле, у организацији Министарства финансија и Пројекта немачке развојне сарадње „Реформа јавних финансија–финансирање Агенде 2030” одржан у Београду 6. и 7. јуна 2019. године;

-Семинар  „Шифарник занимања и рад на Порталу CROSO, у организацији Балканског савета, одржан у Београду 11. децембра 2019. године.

Саветовања

-Саветовање „Новине и актуелности у пословању јавног сектора”, у организацији  „Параграфа”, одржано у Београду 4. фебруара 2019. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привреднoг апелационог суда, одржано у Вршцу од 23. до 24. априла 2019. године;

-Годишње саветовање судија привредних судова Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 3. до 6. септембра 2019. године;

-Годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, у организацији Удружења за кривичноправну теорију и праксу уз сарадњу Министарства правде, Правосудне академије и Института за криминолошка и социолошка истраживања, одржано на Златибору од 19. до 21. септембра 2019. године;

-Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2019“, у организацији Врховног касационог суда, одржано у Врњачкој Бањи од 10. до 12. октобра 2019. године;

-Саветовање Новине везане за пословање корисника јавних средстава, у организацији  „Параграфа”, одржано у Београду 10. децембра 2019. године.

Обуке

-„Oracle“ обука за статистичаре-централно статистичко извештавање, у организацији Министарства правде, одржана у Београду током априла 2019. године;

-Обука у циљу унапређења знања и вештина хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима, процес анализе обима посла), у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 29. августа 2019. године;

-Oбука на тему „Финансијско управљање: плаћање уговарачима“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 4. и 5. септембра 2019. године.

-Oбука на тему „Израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. и 6. септембра 2019. године;

- Oбука на тему „Уговори о грантовима у оквиру територијалне сарадње - спровођење уговора“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 11. септембра 2019. године;

-„Oбука на тему Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 16. септембра 2019. године;

-Обука на тему „Јавне набавке за мала и средња предузећа” у организацији Националне академије за јавну управу у сарадњи са Пројектом подршке Европске уније побољшању пословног окружења, одржана у Београду 20. септембра 2019. године;

-Радионица у циљу јачања капацитета за спровођење новог модалитета финансијске помоћи ЕУ кроз програм Секторске буџетске подршке, у организацији Министарства за европске интеграције и Министарства правде, одржана у Београду у периоду од 24. до 25. септембра 2019. године;

- Обука на тему „Улога јединица за кадрове у оријентацији службеника на положају по преузимању дужности“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 27. септембра 2019. године;

- Обука „Реализација набавки из члана 39. став 2. и израда кварталних извештаја за III квартал 2019. године“ у организацији Семинара Србије, одржана у Београду 4. октобра 2019. године;

- Обука „Решавање конфликата и превазилажење стреса“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 17. октобра 2019. године;

- Обука „Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. и 22. октобра 2019. године;

- Обука „Управљање ефикасним тимовима“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 25. октобра 2019. године;

- Обука за унапређење извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, у организацији Министарства правде, уз подршку пројекта „ЕУ уз правду – Подршка за поглавље 23“ одржана у Београду 29. октобра 2019. године;

- Обука „Буџетско рачуноводство и извештавање“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 30. октобра 2019. године;

- Обука „Вештине комуникације и решавање конфликата“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 30. и 31. октобра 2019. године;

-Викенд школа на тему извршавања пресуда Европског суда за људска права, у организацији Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права Савета Европе у партнерству са Центром за људска права Правног факултета у Београду, одржана у Вршцу од 1. до 3. новембра 2019. године,

-Обука „Вештине комуникације у пословном окружењу“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 4. и 5. новембра 2019. године;

-Обука на тему „Уставно уређење“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 15. новембра 2019. године;

-Обука ,,Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. и 22. новембра 2019. године;

-Обука „Јавне набавке - планирање и спровођење“  у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду од 25. до 27. новембра 2019. године;

-Oбуке усклађивања рада правосудних органа са стандардима безбедности ИКТ система од посебног значаја, у организацији Министарства правде, одржане у Београду у периоду од 18.октобра до 29. новембра 2019. године;

- Обука “Безбедност и здравље на раду“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 5. децембра 2019. године;

-Обука „Планирање јавних набавки за 2020. годину и нови Закон о јавним набавкама“ , у организацији „Параграфа”, одржана у Београду 24. децембра 2019. године.