O Visokom savetu sudstva

Visoki savet sudstva je ustavna kategorija od 2006. godine (prema Ustavu Republike Srbije, „Sl. Glasnik RS 98/2006). Konstituisan je 06. aprila 2009. godine. Kao samostalan pravosudni organ započeo je sa radom 01. januara 2010. godine (Zakon o Visokom savetu sudstva „Sl.glasnik RS“, broj 116/2008), sa mrežom sudova, prema Zakonu o uređenju sudova („Sl.glasnik RS“, br. 116/2008 i 104/2009). 

Osnovnim ustavnim načelima garantuje se vladavina prava kao vrhovna vrednost Ustava, da uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku, da sudsku vlast vrše sudovi koji garantuju vladavinu prava, i da sudska vlast ima isključivo pravo da primenjuje pravdu na osnovu Ustava i zakona, da je Visoki savet sudstva garant institucionalne i individualne nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija i da je osnivanje, nadležnost, odlučivanje i sastav Saveta ustavna kategorija, da su sudovi i sudije nezavisni i samostalni u sprovođenju pravde i potčinjeni samo Ustavu i zakonu i da se u skladu sa načelom podele vlasti i parlamentarne odgovornosti Ministarstva pravde, uspostavi optimalan odnos nadležnosti Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva, kao institucija koje su odgovorne za funkcionisanje pravosudnog sistema.

U skladu sa načelom nezavisnosti, odgovornost za upravljanje sudskim sistemom u najvećoj meri je na Visokom savetu sudstva, zadržavajući u Ministarstvu pravde neophodne nadležnosti u ovoj oblasti, u skladu sa principom parlamentarne odgovornosti Ministarstva pravde za funkcionisanje sudskog sistema u delu koji se ne odnosi na vršenje sudijske vlasti, da bi se obezbedio ustavni princip ravnoteže i međusobne kontrole zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

Visoki savet sudstva ima 11 članova. U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju, i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština u skladu sa zakonom. Izborne članove čine šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je jedan sa teritorije autonomnih pokrajina, i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat a drugi profesor pravnog fakulteta.

Visoki savet sudstva ima Administrativnu kancelariju za sprovođenje poslova iz svoje nadležnosti.