Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda-Vrhovnog suda u 2023. godini:

Konferencije

- Konferencija o pravu intelektualne svojine, u organizaciji ZMP advokatske kancelarije za intelektualnu svojinu, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, održana u Beogradu 6. aprila 2023. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Javno slušanje na temu: „Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije“, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine RS, održano u Beogradu 26. januara 2023. godine;

- Obeležavanje Dana zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održano u Beogradu 30. januara 2023. godine;

- Okrugli sto o Konvenciji od 2. jula 2019. o priznavanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima (Konvencija o presudama HCCH 2019), u organizaciji „Projekta za jačanje izvršenja na Balkanu (BESP)“ koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, a sprovodi Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), održan u Beogradu 31. januara 2023. godine;

- Okrugli sto u okviru javne rasprave o tekstu Predloga akcionog plana 2023-2025 za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 28. februara 2023. godine;

-Okrugli sto ,,Izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava-presuda Zorica Jovanović protiv Srbije“ u organizaciji Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope i Pravosudne akademije, održan u Beogradu 9. maja 2023. godine;

- Forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan, u organizaciji AIRE centra, održan u Beogradu 2. i 3. juna 2023. godine;

- Okrugli sto za izradu smernica za korišćenje posrednih dokaza, u organizaciji Projekta finansiranog od strane EU „Podrška Srbiji u postizanju Ciljeva poglavlja 24: Pravda, sloboda i bezbednost”, održan u Beogradu 13. juna 2023. godine;

- XXII Simpozijum sa međunarodnim učešćem: „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“, u organizaciji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne Akademije, uz pokroviteljstvo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, održan u Ivanjici od 2. do 4. novembra 2023. godine;

- Okrugli sto o izazovima i potencijalnim rešenjima za pravilno funkcionisanje sistema pristupa javnim informacijama u Srbiji, koji zajednički organizuju Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i SIGMA, održan u Beogradu 8. novembra 2023. godine;

- Okrugli sto „Izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (ZONDO) i naredni koraci“, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i projekata „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ zajednički finansiran od strane Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ), a koji sprovodi GIZ Srbija, održan u Beogradu 15. i 16. novembra 2023. godine.

Sastanci i sednice

- Pripremni sastanak delegacije Republike Srbije u okviru šestog ciklusa monitoringa Evropske konvencije protiv rasizma i netolerancije, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održan u Beogradu 14. marta 2023. godine;

- Treći sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije “Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24: pravda, sloboda i bezbednost”, u organizaciji „EU projekti u Srbiji“, održan u Beogradu 22. marta 2023. godine;

- Sastanak sa specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu izražavanja, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 30. marta 2023. godine;

- Sastanak Radne grupe za bezbednost dece na internetu, u organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija, održan u Beogradu 18. maja 2023. godine;

- Sastanak sudova Severne Makedonije i Albanije o ujednačavanju sudske prakse, u organizaciji “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye - Phase III”, održan u Pogradecu, Albanija, od 15. do 16. oktobra 2023. godine;

- Sastanak u cilju unapređenja upotrebe elektronske baze sudske prakse Vrhovnog suda, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Vrhovnom sudu 30. oktobra 2023. godine.