Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2019. godini:

Konferencije

-Regionalna konferencija na temu “Obaveza izvršavanja odluka Evropskog suda za ljudska prava“, u organizaciji Programske kancelarije Saveta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Kancelarijom zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, održana  u Podgorici  31. januara 2019. godine;

-Konferencija „Civilno društvo za odgovornu vlast”, u organizaciji CRTE u saradnji sa organizacijom Transparentnost Srbija, Centrom za pravosudna istraživanja, Fondacijom Slavko Ćuruvija i A11 Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, održana u Beogradu 4. februara 2019. godine;

-Konferencija povodom Evropskog dana žrtava-Predstavljanje nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu 22. februara 2019. godine;

-Regionalna konferencija „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi-Sloboda izražavanja i medija“ u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Sarajevu 4. i 5. aprila 2019. godine;

-Konferencija na temu „Odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom i isprave javnix beležnika kao dokazna sredstva u krivičnom postupku“, u organizaciji Javnobeležničke komore Srbije, održana u Beogradu 6. aprila 2019. godine;

-Regionalna konferencija „Pritvor i druge mere za osiguranje prisustva okrivljenog - regionalni pravni okvir, najbolje prakse i načini poboljšanja” u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 7. juna 2019. godine;

-Regionalna konferencija na temu priznanja stranih sudskih odluka, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Bečićima od 12. do15. juna 2019. godine;

-Konferencija „Sporovi male vrednosti - gde se Srbija nalazi?“ u organizaciji Ministarstva pravde i kancelarije Svetske banke u Beogradu, održana u Beogradu 24. juna 2019. godine;

-Regionalna konferencija ,,Podela odgovornosti u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima“ u organizaciji Saveta Evrope, održana u Sarajevu 24. i 25. oktobra 2019. godine;

-Međunarodna konferencija „Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu od 3. do 5. novembra 2019. godine;

-Međunarodna konferencija „Kritična uloga pravosuđa u borbi protiv trgovine ljudima“ u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), održana u Taškentu 13. i 14. novembra 2019. godine;

-Konferencija „U pravu si!” povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održana u Beogradu 10. decembra 2019. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto povodom razmatranja spornih pitanja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja, održan u Beogradu 5. marta 2019. godine;

-Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders, održan u Dubrovniku od 22. do 23. marta 2019. godine.

-Okrugli sto ,,Odnos suda i medija'' u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, Udruženja novinara Srbije i  Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 27. marta 2019. godine;

-Okrugli sto „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije“,  u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije i USAID Projekta za odgovornu vlast, održan u Beogradu 29. marta 2019. godine;

-Studijska poseta u okviru EU projekta „Podrška jačanju kapaciteta Pravosudne akademije“- Nacionalna mreža za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku Saveta Evrope i projekta „Horisontal Facility“, održana  u Strazburu od 22. do 26. aprila 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Kragujevcu 10. maja 2019. godine;

-Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”, u organizaciji Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja, održan u Beogradu 14. maja 2019. godine;

-Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održana u Beogradu 31. maja 2019. godine;

-„Budvanski pravnički dani”-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, održani u Budvi od 2. do 6. juna 2019. godine;

-Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji uz podršku Ministarstva pravde, održan u Beogradu 12. juna 2019. godine;

-Treća misija čiji je zadatak priprema Nacrta zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU, u organizaciji Ministarstva pravde, uz podršku projekta IPA 2017, održana u Novom Sadu od 10. do14. juna 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Nišu 21. juna 2019. godine;

-Okrugli sto u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, u organizaciji Ministarstva pravde uz podršku USAID projekta „Vladavina prava“, održan u Beogradu 24. juna 2019. godine;

- Međunarodni naučni skup pod nazivom „Prouzrokovanje i naknade štete i osiguranje“ u organizaciji Udruženja za odštetno pravo, Instituta za uporedno pravo i Pravosudne akademije, održan u Valjevu od 12. do 14. septembra 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Novom Sadu 13. septembra 2019. godine;

-Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti stečaja, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji, uz podršku Ministarstva pravde, održan u Beogradu 23. septembara 2019. godine;

-Predstavljanje Analize sporova male vrednosti, u organizaciji Foruma sudija Srbije, održana u Beogradu 28. oktobra 2019. godine;

-Okrugli sto ,,Sprovođenje izmena i dopuna krivičnog zakonika“ u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Beogradu 22. novembra 2019. godine;

-Stručni skup na temu „Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti, s osvrtom na sudsku praksu“ u organizaciji Centara za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“, održan na Kopaoniku 1. i 2. decembra 2019. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prvo predstavljanje javnosti – privatnom i državnom sektoru Statistika za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma i Tipologija pranja novca i finansiranja terorizma, u organizaciji Ministarstva finansija, održano u Beogradu 1. jula 2019. godine;

-Prezentacija „Praktikuma za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije” u organizaciji Pravosudne akademije i USAID Projekta za odgovornu vlast, održana u Beogradu 20. septembra 2019. godine.

Sastanci i sednice

- Sastanak koordinacionog tela u vezi sa izveštavanjem i učešćem na sastanku sa Zajedničkom grupom u okviru ICRG (pranje novca), u organizaciji ministarstva finansija, održan u Parizu 23. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu programa obuke za sprečavanje pranja novca, u organizaciji ambasade SAD u Beogradu, održan u Vršcu 29. i 30. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za pripremu radnog teksta Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024. godine, u organizaciji ministarstva pravde, održan u Beogradu 31. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova kao i pratećih podzakonskih akata, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 11. februara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika - izrada Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova,  održan u Beogradu 13. februara 2019. godine;

-Bilateralni sastank zamenika direktora Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope sa v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednicima apelacionih sudova, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 19. februara 2019. godine;

-Sastanak povodom Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Ženevi 28. februara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Beogradu 28. februara 2019. godine;

-Sastanak povodom Druge ekspertske misije čiji je zadatak priprema Nacrta zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Novom Sadu od 18. do 22. marta 2019. godine;

- Sastanak povodom Ekspertske misije za Poglavlje 24, vezano za teme suzbijanja terorizma i nasilnog ekstremizma, u organizaciji Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova, održan u Beogradu 26. i 27. juna 2019. godine;

- Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje sistemskih kršenja ljudskih prava u Srbiji”, koji sprovodi Savet Evrope u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horisontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, održan u Beogradu 12. jula 2019. godine;

-Sastanak v.f. predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predstavnicima delegacije Vrhovnog suda Narodne Republike Kine, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 19. septembra 2019. godine;

-Sastanak sa predstavnicima mađarske delegacije radi ekspertske konsultacije na temu izvršenja presuda i usklađivanja sa standardima ESLJP; uticaj standarda i sudske prakse sa osvrtom na suđenje u razumnom roku i preopterećenost zatvorskih kapaciteta, u organizaciji Ministarstva pravde održan u Beogradu 21. novembra 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu Zajedničkog osnovnog dokumenta o Republici Srbiji, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Beogradu 27. novembra 2019. godine;

-Sastanak delegacije Republike Srbije na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, u organizaciji Ministarstva finansija, održan u Strazburu od 2. do 6. decembra 2019. godine;

-Sastanci ekspertske misije iz oblasti visoke korupcije, u organizaciji Ministarstva pravde, održani u Beogradu u periodu od 10. do 12. decembra 2019. godine.