Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2019. godini:

Konferencije

-Regionalna konferencija na temu “Obaveza izvršavanja odluka Evropskog suda za ljudska prava“, u organizaciji Programske kancelarije Saveta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Kancelarijom zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, održana  u Podgorici  31. januara 2019. godine;

-Konferencija „Civilno društvo za odgovornu vlast”, u organizaciji CRTE u saradnji sa organizacijom Transparentnost Srbija, Centrom za pravosudna istraživanja, Fondacijom Slavko Ćuruvija i A11 Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, održana u Beogradu 4. februara 2019. godine;

-Konferencija povodom Evropskog dana žrtava-Predstavljanje nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu 22. februara 2019. godine;

-Regionalna konferencija „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi-Sloboda izražavanja i medija“ u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Sarajevu 4. i 5. aprila 2019. godine;

-Konferencija na temu „Odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom i isprave javnix beležnika kao dokazna sredstva u krivičnom postupku“, u organizaciji Javnobeležničke komore Srbije, održana u Beogradu 6. aprila 2019. godine;

-Regionalna konferencija „Pritvor i druge mere za osiguranje prisustva okrivljenog - regionalni pravni okvir, najbolje prakse i načini poboljšanja” u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 7. juna 2019. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto povodom razmatranja spornih pitanja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja, održan u Beogradu 5. marta 2019. godine;

-Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders, održan u Dubrovniku od 22. do 23. marta 2019. godine.

-Okrugli sto ,,Odnos suda i medija'' u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, Udruženja novinara Srbije i  Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 27. marta 2019. godine;

-Okrugli sto „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije“,  u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije i USAID Projekta za odgovornu vlast, održan u Beogradu 29. marta 2019. godine;

-Studijska poseta u okviru EU projekta „Podrška jačanju kapaciteta Pravosudne akademije“- Nacionalna mreža za primenu evropskih standarda sudske zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku Saveta Evrope i projekta „Horisontal Facility“, održana  u Strazburu od 22. do 26. aprila 2019. godine;

-Okrugli sto „Odnos suda i medija“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održan u Kragujevcu 10. maja 2019. godine;

-Okrugli sto „Efikasno i pravično izvršenje: Harmonizacija kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju”, u organizaciji Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, Ministarstvom pravde i Komorom javnih izvršitelja, održan u Beogradu 14. maja 2019. godine;

-Stručna rasprava „Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, održana u Beogradu 31. maja 2019. godine;

-„Budvanski pravnički dani”-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, održani u Budvi od 2. do 6. juna 2019. godine;

-Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti izvršenja, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji uz podršku Ministarstva pravde, održan u Beogradu 12. juna 2019. godine;

-Treća misija čiji je zadatak priprema Nacrta zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU, u organizaciji Ministarstva pravde, uz podršku projekta IPA 2017, održana u Novom Sadu od 10. do14. juna 2019. godine.

Sastanci i sednice

- Sastanak koordinacionog tela u vezi sa izveštavanjem i učešćem na sastanku sa Zajedničkom grupom u okviru ICRG (pranje novca), u organizaciji ministarstva finansija, održan u Parizu 23. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu programa obuke za sprečavanje pranja novca, u organizaciji ambasade SAD u Beogradu, održan u Vršcu 29. i 30. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za pripremu radnog teksta Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024. godine, u organizaciji ministarstva pravde, održan u Beogradu 31. januara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova kao i pratećih podzakonskih akata, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 11. februara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika - izrada Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova,  održan u Beogradu 13. februara 2019. godine;

-Bilateralni sastank zamenika direktora Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope sa v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednicima apelacionih sudova, održan u Vrhovnom kasacionom sudu 19. februara 2019. godine;

-Sastanak povodom Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Ženevi 28. februara 2019. godine;

-Sastanak Radne grupe za izradu periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan u Beogradu 28. februara 2019. godine;

-Sastanak povodom Druge ekspertske misije čiji je zadatak priprema Nacrta zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Novom Sadu od 18. do 22. marta 2019. godine.