Horizontalno i vertikalno ujednačavanje

Ovo ujednačavanje sudske prakse odnosi se na objavljivanje odluka i njihovu razmenu između sudova - horizontalno i vertikalno.

Uvođenjem novog CMS softvera «Super-SAPS», putem centralizovane aplikacije, biće rešeno pitanje razmene sudskih odluka, horizontalno i vertikalno. 

Uspostavljena je elektronska baza sudskih odluka Vrhovnog kasacionog suda (sa odlukama Vrhovnog suda Srbije), Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova, i to:

-eksterni nivo (www.sudskapraksa.sud.rs), koji sadrži isključivo anonimizovane odluke, dostupan svim građanima sa javnog interneta,

-interni nivo Baze (www.sudskeodluke.sud.rs), koji sadrži i integralne odluke, dostupan isključivo iz pravosudne mreže, u koju su unete odluke obeležene deskriptorima i razvrstane po granama prava u internom nivou baze, i anonimizirane odluke javno dostupne u eksternom nivou Baze).

Izrađena je jedinstvena nomenklatura zakonskih instituta za horizontalnu i vertikalnu razmenu i pretragu po ovakvoj bazi - koja treba da se koristi za veb-sajt i CMS (AVP, SAPS, tj. budući «Super-SAPS»), usvajanjem Otvorene liste deskriptora, kao sastavnog dela Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Evidencije sudske prakse prate odluke:

1) Evropskog suda za ljudska prava

2) međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava,

od značaja za domaću sudsku praksu.

Pored toga, uspostavljena je povezanost ili mogućnost povezivanja sa postojećim posebnim digitalnim (elektronskim) registrima, za sledeće odluke:

-bazom Pravosudne akademije (e-Case), u kojoj se vode sve objavljene i prevedene odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju, sa kojom iz elektronske baze odluka Vrhovnog kasacionog suda postoji povezanost putem hiperlinka;    

-Ustavnog suda Srbije-sa kojom iz elektronske baze odluka Vrhovnog kasacionog suda postoji mogućnost povezivanja putem hiperlinka.    

Ovim je Vrhovni kasacioni sud, u saradnji sa partnerskim međunarodnim organizacijama i projektima, odgovorio na ukazivanja izveštajima Evropske komisije iz 2019, 2020. i 2021.godine o potrebi za povezivanjem različitih postojećih baza podataka, uz naročito istaknutu potrebu za povezivanjem onih baza koje sadrže presude Evropskog suda za ljudska prava, te za proširivanjem opsega baza sudskih odluka. 

Na ovaj način omogućava se, kako nosiocima pravosudnih funkcija, tako i građanima i stručnoj javnosti, pretraga odluka domaćih sudova, koje se nalaze u vezi sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Potrebno je dodatno uspostaviti i posebne digitalne (elektronske) i analogne (u papiru) registre, razvrstane po granama prava, za sledeće odluke:

1. Međunarodnih tela koje nadziru primenu Haških konvencija

2. Viših sudova

3. Odluke bilo kog suda koji je primenio neki međunarodni instrument