Horizontalno i vertikalno ujednačavanje

Ovo ujednačavanje sudske prakse odnosi se na objavljivanje odluka i njihovu razmenu između sudova - horizontalno i vertikalno. Razmenu sudskih odluka treba omogućiti svim sudovima kroz intranet , te razvijanje interface-a za povezivanje programa za automatsko vođenje predmeta (AVP-a i SAPS-a).

Treba uspostaviti i posebne registre, digitalne (elektronske) i analogne (u papiru) za sledeće odluke:

  1. Evropskog suda za ljudska prava
  2. Međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava
  3. Ustavnog suda
  4. Međunarodnih tela koje nadziru primenu Haških konvencija
  5. Vrhovnog kasacionog suda
  6. Apelacionih sudova
  7. Viših sudova
  8. Odluka bilo kog suda koje je primenio neki međunarodni instrument
  9. Razvrstane po granama prava

Potrebno je izraditi jedinstvenu nomenklaturu zakonskih instituta za horizontalnu i vertikalnu razmenu i pretragu po ovakvoj bazi - koja treba da se koristi za web-sajt i CMS (AVP i SAPS).