Informator o radu

Obaveza objavljivanja informatora o radu državnih organa i drugih organa javne vlasti regulisana je članom 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21).

Informator o radu je objavljen u Jedinstvenom Informacionom sistemu Informatora o radu na veb-sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ažuriranje podataka objavljenih u Informatoru o radu vrši se u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Sudskim poslovnikom i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa (''Službeni glasnik RS'', br. 68/10  i 10/22).